Документация за открита процедура по възлагане на обществена поръчка за медицински апарати

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА:

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение и гаранционно обслужване на медицинска апаратура: нов фетален монитор за Акушеро-гинекологичен сектор на стойност до 1800 лв. с ДДС, нов ехографски апарат за педиатричен кабинет на стойност до 4500 лв. с ДДС, нов апарат за магнитотерапия на стойност до 5000 лв. с ДДС, нова проявителна машина за сектор «Образна диагностика» на стойност до6800 лв. с ДДС, употребяван апарат за факоемулсификация на стойност до  6200 лв. с ДДС  и нов електрически стол-маса за Очен операционен сектор на стойност до 10 000 лв. с ДДС, за нуждите на „ДКЦ-І Добрич”ООД, по обособени позиции.”

ОП_Мед.апарати