Ревматология

Ревматологията е подспециалност на Вътрешните болести, която изучава възпалителните и дегенеративни заболявания на ставите, костите и меките околоставни тъкани, както и автоимунните заболявания на съединителната тъкан-т.н.колагенози. Като отделна медицинска специалност Ревматологията съществува от 1927 г., когато във Франция започват да се прилагат златните соли за лечение на Ревматоидният артрит.
Ревматологията изучава и лекува: Възпалителни ставни заболявания-ревматоиден артрит, псориатичен артрит, болест на Бехтерев, реактивни артрити, артрити след бактериални, вирусни, гъбични или паразитни инфекции. Кристални артропатии – различни видове подагра и псевдоподагра. Дегенеративни ставни заболявания-наследствена множествена артроза, коксартроза, гонартроза, спондилартроза и други артрози. Заболявания на костта – от редките генетични заболявания като остеогенезис имперфекта до честата остеопороза. Мекотъканни околоставни заболявания-много чести възпалителни заболявания на околоставия апарат-периартрити на раменната става, епикондилити, перитрохантерити и други. Системни заболяваня на съединителната тъкан-редки, но изключително тежки заболявания, известни като колагенози. При тях е налице автоагресия на имунната система срещу собствените  им тъкани и органи, поради което има множествени поражения на  различните системи  на тези болни – кожа, лигавици, очи, уши, мозък, нерви, всички вътрешни органи, лимфни възли и други.Тук влизат заболявания като лупус еритематодес, дерматомиозит, системна склеродермия и т.н.васкулити – болести на съдовата стена.

Здравни дейности гарантирани от бюджета на НЗОК и стойността, която заплаща съгласно чл.64а, ал.1, т.1 и т. 2 от ЗЗО

Специализирани медицински дейности:

  • Първично посещение при специалист
  • Вторично посещение при специалист
  • Функционална оценка на опорно-двигателния апарат
  • Микроскопско изследване на синовиална течност
  • Директно микроскопско изследване на синовиална течност за бактерии

Безплатно предоставяните медицински услуги по чл.82 от Закона за здравето, и съгласно чл.64а, ал.1 т.3, от ЗЗО

Чл. 82. (1) Извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на българските граждани се предоставят медицински услуги, които са свързани със:
1. медицинска помощ при спешни състояния;
3. стационарна психиатрична помощ;
4. осигуряване на кръв и кръвни продукти;
5. трансплантация на органи, тъкани и клетки;
6. задължително лечение и/или задължителна изолация;
7. експертизи за степен на увреждания и трайна неработоспособност;
8. заплащане на лечение за заболявания по ред, определен от министъра на здравеопазването;
9. медицински транспорт по ред, определен от министъра на здравеопазването.
(2) Всеки български гражданин ползва:
1. ваксини за задължителни имунизации и реимунизации, ваксини по специални показания и при извънредни обстоятелства, специфични серуми, имуноглобулини и други биопродукти, свързани с профилактиката на заразните болести, както и техническите средства за прилагането им;
2. пълен обем от противоепидемични дейности;
3. достъп до здравни дейности, включени в национални, регионални и общински здравни програми.
(3) Децата до 16-годишна възраст имат право на медицинска помощ извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.
(4) Децата, настанени в лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, имат право на безплатни медико-социални грижи.
(5) Дейностите по ал. 1, 2, 3 и 4 се финансират от републиканския бюджет и от общинските бюджети и се ползват при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването.

СПЕЦИАЛИСТИ Ревматология

Д-р Мария Костуркова, договор с НЗОК