ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие по възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне №ОП-2019-6 с предмет:Периодична доставка на медицински изделия за офталмология за нуждите на „ДКЦ – І Добрич”ЕООД по номенклатурни единици

Заповед на Управителя:

Заповед на управителя

Решение за откриване на процедура:

Reshenie za otkrivane na procedura

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=949590&newver=2

Покана:

Pokana

Техническа спецификация:

Спецификация

Образци:

Образци

ЕЕДОП:

espd-request Priako dogovariane

Заповед комисия:

Заповед _РК-12-128

Протокол №1:

Протокол №1_20.12.2019

Доклад:

ДОКЛАД

Решение РК-12-131:

РЕШЕНИЕ РД-12-131

Решение РК-12-132:

РЕШЕНИЕ РД-12-132