Категория Обществени поръчки

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание №ОП-2019-5 с предмет:„Периодична доставка на реактиви, консумативи и тестове за „Клинична лаборатория” и „Лаборатория по микробиология ”, медицински изделия – интраокулярни лещи и консумативи за „Очен сектор”, рентгенови филми и консумативи за „Образна диагностика” и лекарствени средства и медицински изделия за „ДКЦ – І Добрич”ЕООД” по обособени позиции: Обособена позиция №1 – „Реактиви и консумативи за имунологичен анализатор AIA-600 II” Обособена позиция №2 – „Реактиви и консумативи за електролитен анализатор ProLYTE” Обособена позиция №3 – „Реактиви и консумативи за MINDRAY BS 300” Обособена позиция №4 – „Реактиви и консумативи II за MINDRAY BS 300” Обособена позиция №5 – „Реактиви и консумативи за Start 4” Обособена позиция №6 – „ Сухи тестове за уринен анализатор DIRUIH-500” Обособена позиция №7 – „Консумативи за затворена система за вземане на кръв” Обособена позиция №8- „Реактиви и консумативи за Biosen C_line” Обособена позиция №9 – „Кювети за MINDRAY BS 300” Обособена позиция №10 – „Хранителни среди и суплименти, готови разтвори на въглехидрати, спомагателни животински/биологични продукти, среди за типизиране на чревни бактерии, серуми за типизиране на салмонели ” Обособена позиция №11 – „Имунохроматографски тестове” Обособена позиция №12- „Латекс-аглутинационни тестове” Обособена позиция №13 – „Диагностични препарати I“ Обособена позиция №14- „Диагностични препарати II” Обособена позиция №15- „Антибиотични дискове” Обособена позиция №16- „Системи за идентификация API” Обособена позиция №17- „Диагностични тестове за урогенитални микоплазми” Обособена позиция №18- „Мануални стрипове за елайза ридер ТС-98” Обособена позиция №19- „Лабораторни консумативи” Обособена позиция №20 – „Медицински изделия за офталмология I” Обособена позиция №21 – „Медицински изделия за офталмология II” Обособена позиция №22 – „Медицински изделия за офталмология III” Обособена позиция №23 – „Медицински изделия за офталмология IV” Обособена позиция №24– „Медицински изделия за офталмология V” Обособена позиция №25 – „Медицински изделия за офталмология VI” Обособена позиция №26 – „Медицински изделия за офталмология VII” Обособена позиция №27 – „Медицински изделия за офталмология VIII” Обособена позиция №28 – „Медицински изделия за офталмология IX” Обособена позиция №29 – „Медицински изделия за офталмология X” Обособена позиция №30 – „Медицински изделия за офталмология XI” Обособена позиция №31 – „Медицински изделия за офталмология XII” Обособена позиция №32– „Медицински изделия за офталмология XIII” Обособена позиция №33– „Медицински изделия за офталмология XIV” Обособена позиция №34– „Медицински изделия за офталмология XV” Обособена позиция №35– „Медицински изделия за офталмология XVI” Обособена позиция №36– „Медицински изделия за офталмология XVII” Обособена позиция №37– „Медицински изделия за офталмология XVIII” Обособена позиция №38- “Рентгенови филми и консумативи за „Образна диагностика”” Обособена позиция №39 – “Дигитални рентгенови касети за „Образна диагностика””

Заповед на Управителя:

Zapoved za otkrivane na OP_02.09.2019

Решение публикувано в АОП:

Reshenie_09.09.2019

http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=932096

Обявление публикувано в АОП:

Obiavlenie_09.09.2019

http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F02_2014&id=932099

Документация:

Dokumentacia

Спецификации:

Specifikacii_lab.2019

Образци:

Obrazci

Технически предложения:

Techn.predlojenia

Ценови предложения:

Cenovi predlojenia

ЕЕДОП:

espd-request

 

 

 

Виж още

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание №ОП-2019-4 с предмет:„Доставки на реактиви и консумативи за апарат SYSMEX-KX 21 N – CPV:33694000;33140000 за нуждите на „ДКЦ I-Добрич” ЕООД”

Заповед на Управителя:

Zapoved_24.07.2019

Решение публикувано в АОП:

Reshenie_OP_reaktivi Sysmex

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=924327&newver=2

Обявление публикувано в АОП:

Obiavlenie_OP_reaktivi Sysmex

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=924331&mode=view

Документация:

Dokumentacia

Образци:

Obrazci

еЕДОП:

espd-request

Заповед комисия:

Zapoved_komisia

Протокол №1 :

Protokol №1_16.08.2019

Протокол №2:

Protokol №2_22.08.2019

СЪОБЩЕНИЕ:

След разглеждане на документите на участниците за съответствие с изискванията към личното състояние, и критериите за подбор, поставени от Възложителя и техническите предложения на представените офе...

Виж още

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание №ОП-2019-3 с предмет:Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение и гаранционно обслужване на медицинска апаратура по пет обособени позиции : Обособена позиция № 1 „Два броя физиотерапевтични комбинирани апарата за електротерапия и вакуумтерапия”; Обособена позиция № 2 ”Авторефрактометър/кератометър”; Обособена позиция № 3 ”Тонометър с вграден пахиметър”; Обособена позиция № 4 ”Стационарна ехографска система”; Обособена позиция № 5 ”Автоматичен хематологичен анализатор”

Заповед на Управителя:

Zapoved_18.07.2019

Решение за откриване на процедура в АОП:

Reshenie_19.07.2019

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=923246&newver=2

Обявление за поръчка в АОП:

Obiavlenie_19.07.2019

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=923253&mode=view

Документация:

Dokumentacia

Образци:

Prilogenia

еЕДОП:

espd-request

Заповед за комисия;

Заповед РК-12-067_12.08.2019

Протокол №1:

Protokol_13.08.2019

Протокол №2:

Protokol №2_16.08.2019

СЪОБЩЕНИЕ:

След разглеждане на документите на участниците за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя и техническите пре...

Виж още

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание №ОП-2019-2 с предмет:„Доставки на дезинфектанти (за ръце и кожа, за инструменти и за повърхности и санитарни нужди) за нуждите на „ДКЦ I-Добрич” ЕООД”

Заповед на Управителя за откриване на процедура по обявяване на обществена поръчка:

Заповед за откриване на процедура ОП

Решение за публикуване в АОП:

Решение за откриване на ОП

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=909622&newver=2

Обявление за публикуване в АОП:

Обявление за откриване на процедура по ОП

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=912537&mode=view

Документация:

Документация

Спецификация:

Спецификация_Дезинфектанти

Образци за участие:

Образци

ЕЕДОП:

espd-request

Запо...

Виж още

Доставки на лекарствени продукти и дезинфектанти за нуждите на „ДКЦ I-Добрич” ЕООД със следните обособени позиции:Обособена позиция №1 – Лекарствени продукти Офталмологични медикаменти;Обособена позиция №2 – Дезинфектанти

Заповед на Управителя за откриване на процедура по обществена поръчка:

Заповед_30.04.2019

Решение публикувано в АОП:

Решение_АОП

Покана:

Покана

Технически спецификации:

Спецификация_ОП1_Лекарствени продукти

Спецификация_ОП2_Дезинфектанти

Образци:

Образци

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП):

еЕДОП

Заповед комисия:

Zapoved_13.05.2019

Протокол от работата на комисията:

Протокол_13.05.2019

Решение:

Решение_20.05.2019

Обявление за възложена поръчка –...

Виж още

Обобщена информация по чл.230,ал.1, т. 7 от ЗОП

Обобщена информация по чл.230

Виж още

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание №ОП-2018-6 с предмет: „Доставки на лекарствени продукти, медицински изделия и дезинфектанти (за ръце и кожа, за инструменти и за повърхности и санитарни нужди) за нуждите на „ДКЦ I-Добрич” ЕООД” по обособени позиции”

Заповед на Управителя:

Заповед_РК-12-104_21.12.2018

Решение за обявление на процедурата в АОП:

Решение АОП_885245_21.12.2018

Решение откриване на процедура

Обявление на процедурата в АОП:

Обявление АОП_885246_21.12.2018

Обявление откриване на процедура

Документация:

Документация

Технически спецификации:

Спецификации_пдф

Образци- заявление, технически предложения, декларации и др.:

Образци

Ценови предложения:

Cenovi predlogenia

еЕЕДОП формуляр:

espd-request

Заповед комисия:...

Виж още

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА №ОП-2018-5 С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ЗА НУЖДИТЕ НА „ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР I – ДОБРИЧ” ЕООД”

Заповед за откриване на процедурата:

Заповед РК-12-090

Обява:

Обява

Документ по ESPD-BG:

espd-request

Образци – заявление за участие, техническо предложение, ценово предложение, декларации, договор:

Документи_образци

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20,ал.3 от ЗОП:

Инф.обява за ОП по чл.20 ал.3

Заповед комисия:

Заповед комисия_10.12.2018

Протокол №1 от 10.12.2018г.:

Протокол №1_10.12.2018

Заповед за удължаване на първоначал...

Виж още

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание №ОП-2018-4 с предмет: „Периодична доставка на реактиви, консумативи и тестове за „Клинична лаборатория” и „Лаборатория по микробиология ”, медицински изделия – интраокулярни лещи и консумативи за „Очен сектор”, рентгенови филми и консумативи за „Образна диагностика” и лекарствени средства и медицински изделия за „ДКЦ – І Добрич”ЕООД по обособени позиции

Заповед на Управителя:

Заповед_РК-12-066

Решение за обявление на процедурата в АОП:

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=859344&newver=2

Обявление на процедурата в АОП:

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=859346&mode=view

Документация:

Документация

Технически спецификации:

Спецификации_2018

Образци:

Образци

Ценови предложения:

Ценови предложения _2018

еЕЕДОП формуляр:

espd-request

Връзка към еЕЕДОП формуляр:

еЕДОП формуляр

Заповед комисия:

Zapoved komisia

Протокол №1 от 20.08.2018 г.:

Protokol_1_20...

Виж още

Обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т.7, от ЗОП

Документи:

Обобщена информация_чл.230 ал.1 т.7_ЗОП

 

Виж още