Категория Обществени поръчки

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА №ОП-2018-3 С ПРЕДМЕТ:„Доставки на реактиви и консумативи за нуждите на „ДКЦ I-Добрич” ООД със следните обособени позиции: Обособена позиция №1 – Реактиви и консумативи за MINDRAY BS 300 и Обособена позиция №2 – Консумативи за затворена система за вземане на кръв

Заповед на Управителя:

Заповед №РК-12-29_04.04.2018

Решение за обявление на процедурата в АОП:

otkrivane procedura

Решение за откриване на процедура

Покана за участие в процедура на пряко договаряне:

Покана преко договаряне

Образци за участие:

Образци

Технически спецификации:

техн.спецификации

Ценови предложения:

ценови предложения

еЕЕДОП формуляр:

espd-request

Връзка към еЕЕДОП формуляр:

еЕЕДОП формуляр

Заповед комисия:

Заповед комисия_11.04.2018

Протокол №1:...

Виж още

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА №ОП-2018-2 С ПРЕДМЕТ:„Периодични доставки на консумативи и тестове за клинична лаборатория и лаборатория по микробиология, медицински изделия и консумативи за „очен сектор” за нуждите на „ДКЦ I-Добрич” ООД”, включващи 6 (шест) обособени позиции: Обособена позиция №1 – Кръвни продукти; Обособена позиция №2 – Диагностични серуми I – Грубер – метод: аглутинация на предметно стъкло; Обособена позиция №3 – Багрила I; Обособена позиция №4 – Имунохроматографски тестове;Обособена позиция №5 – Бързи тестове касети (One step tests) Имунохроматографски метод;Обособена позиция №6 – Медицински изделия за офталмология VIII

Заповед на Управителя:

Заповед_Рк-12-22_02.03.2018

Покана за участие в процедура на пряко договаряне по реда на чл.182, ал.1, т.1 от ЗОП:

Покана

Информация за публикуване в профила на купувача към АОП:

Инф. към АОП за обява

Образци за участие:

Образци

Технически спецификации:

Техн.спецификации

Ценови предложения:

Ценови предложения

Заповед комисия:

Заповед РК-12-24_12.03.2018

Протокол №1:

Протокол 1_12.03.2018

СЪОБЩЕНИЕ

Въз основа на Протокол №1 от 12.03.2018 г...

Виж още

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА №ОП-2018-1 С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКО ОБOРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА „ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР I – ДОБРИЧ” ООД”

Заповед на Управителя за откриване на процедурата:

Заповед_РК-12-15_09.02.2018

Обява:

Обява

Документ по ESPD-BG:

ESPD-BG1

Образци – заявление за участие, технически предложения, ценови предложения, декларации, договори:

Документи_образци

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка:

Инфо.обява_мед.оборудване

Заповед за комисия:

Заповед комисия_РК-12-18_19.02.2018

Протокол №1:

Протокол_19.02.2018

Заповед за удължаване на срока за събиране на оферти:...

Виж още

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № ОП-2017-5 С ПРЕДМЕТ: „Доставки на лекарствени продукти, медицински изделия, дезинфектанти за ръце и кожа, за инструменти и за повърхности и санитарни нужди, и течни хранителни среди за нуждите на „ДКЦ I-Добрич” ООД със следните обособени позиции:ОП №1–Лекарствени продукти;ОП №2– Медицински изделия;ОП №3–Дезинфектанти за ръце и кожа;ОП №4– Дезинфектанти за инструменти;ОП №5–Дезинфектанти за повърхности и санитарни възли; ОП №6-Течни хранителни среди

Заповед на Управителя:

Заповед_04.12.2017

Документация и спецификации:

Документация

Спецификации

Образци за участие:

Образци

Техническо предложение-образец:

Technichesko predlojenie

Ценови оферти:

Ценови оферти

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП:

Инф. за обява на проф. на купувача

Заповед комисия:

Zapoved_komisia_12.12.2017

Заповед за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти:...

Виж още

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА №ОП-2017-4 С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР І – ДОБРИЧ” ООД“

Заповед на Управителя:

Заповед_13.11.2017

Документация и техническа спецификация:

Документация

Образци за участие:

Образци

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП:

инф. по чл.20,ал.3 от ЗОП

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9070258

Заповед комисия:

Zapoved komisia_21.11.2017

Протокол 1:

Protokol_21.11.2017

Заповед за удължаване срока за събиране на оферти:

Zapoved_udaljen srok_21.11.2017

Протокол 2:

Протокол 2_27.11.2017

СЪОБЩЕНИЕ:...

Виж още

Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка №ОП-2017-3 с предмет: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ И ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕДИН СТОМАНЕН ВОДОГРЕЕН КОТЕЛ С НОМИНАЛНО ТОПЛИННО НАТОВАРВАНЕ ОТ 406 KW ДО 440 KW В „ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР I – ДОБРИЧ” ООД”

Заповед на Управителя:

Заповед_13.09.2017

Документация и техническа спецификация:

Документация

Образци за участие:

Образци

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП:

Инфо по чл.20,ал.3 от ЗОП

Заповед за удължаване срока за събиране на оферти:

Заповед_21.09.2017

Заповед комисия:

Zapoved_komisia 02.10.2017

Протокол 1:

Protokol 1_02.10.2017

СЪОБЩЕНИЕ

Въз основа на протокол от 02.10.2017г...

Виж още

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание №ОП-2017-2 с предмет:„Периодична доставка на реактиви, консумативи и тестове за „Клинична лаборатория” и „Лаборатория по микробиология ”, медицински изделия – интраокулярни лещи и консумативи за „Очен сектор” и рентгенови филми и консумативи за „Образна диагностика” на „ДКЦ – І Добрич”ООД със следните обособени позиции: Обособена позиция №1 – „Реактиви и консумативи за имунологичен анализатор AIA-600 II” Обособена позиция №2 – „Реактиви и консумативи за електролитен анализатор ProLYTE” Обособена позиция №3 – „Реактиви и консумативи за MINDRAY BS 300” Обособена позиция №4 – „Реактиви и консумативи за SYSMEX-KX 21 N” Обособена позиция №5 – „Реактиви и консумативи за Start 4” Обособена позиция №6- „ Сухи тестове за уринен анализатор DIRUIH-500” Обособена позиция №7- „Консумативи за затворена система за вземане на кръв” Обособена позиция №8- „Реактиви и консумативи за Biosen C_line” Обособена позиция №9 – „Кювети за MINDRAY BS 300” Обособена позиция №10- „Кръвни продукти” Обособена позиция №11- „Диагностични серуми I- Грубер-метод: аглутинация на предметно стъкло” Обособена позиция №12- „Диагностични реактиви” Обособена позиция №13- „Диагностични тестове- Метод- имунохроматография“ Обособена позиция №14- „Имунохроматографски тестове” Обособена позиция №15- „Латекс-аглутинационни тестове II” Обособена позиция №16- „Диагностични препарати I” Обособена позиция №17- „Диагностични препарати II” Обособена позиция №18- „Антибиотични дискове” Обособена позиция №19- „Сухи хранителни среди” Обособена позиция №20- „Течни хранителни среди” Обособена позиция №21- „Готови хранителни среди- петри I” Обособена позиция №22- „Готови хранителни среди- петри II” Обособена позиция №23 –“Багрила I” Обособена позиция №24 – „Система за идентификация” Обособена позиция №25- „Стандарти” Обособена позиция №26- „Мануални стрипове за елайза ридер EL-301” Обособена позиция №27- „Експресни тестове- Имунохроматографски метод” Обособена позиция №28- „Бързи тестове касети (One step tests) – Имунохроматографски метод” Обособена позиция №29 – „Медицински изделия за офталмология I” Обособена позиция №30 – „Медицински изделия за офталмология II” Обособена позиция №31 – „Медицински изделия за офталмология III” Обособена позиция №32 – „Медицински изделия за офталмология IV” Обособена позиция №33– „Медицински изделия за офталмология V” Обособена позиция №34 – „Медицински изделия за офталмология VI” Обособена позиция №35 – „Медицински изделия за офталмология VII” Обособена позиция №36 – „Медицински изделия за офталмология VIII” Обособена позиция №37 – „Медицински изделия за офталмология IX” Обособена позиция №38 – „Медицински изделия за офталмология X” Обособена позиция №39- рентгенови филми и консумативи за „Образна диагностика” Обособена позиция №40 – дигитални рентгенови касети за „Образна диагностика”

Заповед на Управителя:

Zapoved_PK-12-033_30.06.2017

Решение:

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=794079&newver=2

Обявление:

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=794070&mode=view

Документация:

Dokumentacia

Технически спецификации:

Specifikacii

Образци за участие:

Obrazci

Cenovi predlogenia

Протокол №1:
Protokol_25.07.2017

Протокол №2:

Protokol_10.08.2017

СЪОБЩЕНИЕ:

След разглеждане на документите на участниците по чл. 39, ал ...

Виж още

Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка №ОП-2017-1 с предмет: „Доставкa на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „Диагностично-консултативен център I-Добрич“ООД“

Заповед на Управителя:

Zapoved_26.04.2017

Документация и техническа спецификация:

Dokumentacia

Образци за участие:

obrazci-el.energia

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП:

Info_obiava v profil kupuvach

Заповед за назначаване на комисия:

Zapoved_komisia_05.05.2017

Протокол от работата на комисията:

Protokol_05.05.2017

Заповед за удължаване срока за събиране на оферти:

Zapoved_05.05.2017

Протокол 2 от работата на комисията:

Protokol_11...

Виж още

ЗАПОВЕД 12-012/10.02.2017

ZAPOVED_12_012_10_02_2017

Виж още

„ДКЦ-І Добрич“ООД гр.Добрич О Б Я В Я В А ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 10.02.2017 г. от 09,00 часа в залата на 4 етаж в ДКЦ-1, ул.“Д.Петков“ № 3

„ДКЦ-І Добрич“ООД гр.Добрич

О Б Я В Я В А

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

на 10.02.2017 г. от 09,00 часа в залата на 4 етаж в ДКЦ-1, ул.“Д.Петков“ № 3

 

Тръжен № Марка, модел Технически характеристики ДК № Инв.№ № на рама № на двигател Цвят Начална цена, лв. Депозит за участие, лв.
Година на производ ство Обем на двигателя Мощност, kw/к.с./ Вид гориво
1* Опел, Зафира 1999 1995 60 Дизел ТХ

6262НХ

205001 W0L0TGF75Y2073995 X20DTL17521528 Бордо-металик 1200,00 120,00

*Разходите по прехвърлянето са за сметка н...

Виж още