Категория Обществени поръчки

Обобщена информация по чл.230,ал.1, т. 7 от ЗОП

Обобщена информация по чл.230

Виж още

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание №ОП-2018-6 с предмет: „Доставки на лекарствени продукти, медицински изделия и дезинфектанти (за ръце и кожа, за инструменти и за повърхности и санитарни нужди) за нуждите на „ДКЦ I-Добрич” ЕООД” по обособени позиции”

Заповед на Управителя:

Заповед_РК-12-104_21.12.2018

Решение за обявление на процедурата в АОП:

Решение АОП_885245_21.12.2018

Решение откриване на процедура

Обявление на процедурата в АОП:

Обявление АОП_885246_21.12.2018

Обявление откриване на процедура

Документация:

Документация

Технически спецификации:

Спецификации_пдф

Образци- заявление, технически предложения, декларации и др.:

Образци

Ценови предложения:

Cenovi predlogenia

еЕЕДОП формуляр:

espd-request

Заповед комисия:...

Виж още

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА №ОП-2018-5 С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ЗА НУЖДИТЕ НА „ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР I – ДОБРИЧ” ЕООД”

Заповед за откриване на процедурата:

Заповед РК-12-090

Обява:

Обява

Документ по ESPD-BG:

espd-request

Образци – заявление за участие, техническо предложение, ценово предложение, декларации, договор:

Документи_образци

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20,ал.3 от ЗОП:

Инф.обява за ОП по чл.20 ал.3

Заповед комисия:

Заповед комисия_10.12.2018

Протокол №1 от 10.12.2018г.:

Протокол №1_10.12.2018

Заповед за удължаване на първоначал...

Виж още

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание №ОП-2018-4 с предмет: „Периодична доставка на реактиви, консумативи и тестове за „Клинична лаборатория” и „Лаборатория по микробиология ”, медицински изделия – интраокулярни лещи и консумативи за „Очен сектор”, рентгенови филми и консумативи за „Образна диагностика” и лекарствени средства и медицински изделия за „ДКЦ – І Добрич”ЕООД по обособени позиции

Заповед на Управителя:

Заповед_РК-12-066

Решение за обявление на процедурата в АОП:

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=859344&newver=2

Обявление на процедурата в АОП:

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=859346&mode=view

Документация:

Документация

Технически спецификации:

Спецификации_2018

Образци:

Образци

Ценови предложения:

Ценови предложения _2018

еЕЕДОП формуляр:

espd-request

Връзка към еЕЕДОП формуляр:

еЕДОП формуляр

Заповед комисия:

Zapoved komisia

Протокол №1 от 20.08.2018 г.:

Protokol_1_20...

Виж още

Обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т.7, от ЗОП

Документи:

Обобщена информация_чл.230 ал.1 т.7_ЗОП

 

Виж още

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА №ОП-2018-3 С ПРЕДМЕТ:„Доставки на реактиви и консумативи за нуждите на „ДКЦ I-Добрич” ООД със следните обособени позиции: Обособена позиция №1 – Реактиви и консумативи за MINDRAY BS 300 и Обособена позиция №2 – Консумативи за затворена система за вземане на кръв

Заповед на Управителя:

Заповед №РК-12-29_04.04.2018

Решение за обявление на процедурата в АОП:

otkrivane procedura

Решение за откриване на процедура

Покана за участие в процедура на пряко договаряне:

Покана преко договаряне

Образци за участие:

Образци

Технически спецификации:

техн.спецификации

Ценови предложения:

ценови предложения

еЕЕДОП формуляр:

espd-request

Връзка към еЕЕДОП формуляр:

еЕЕДОП формуляр

Заповед комисия:

Заповед комисия_11.04.2018

Протокол №1:...

Виж още

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА №ОП-2018-2 С ПРЕДМЕТ:„Периодични доставки на консумативи и тестове за клинична лаборатория и лаборатория по микробиология, медицински изделия и консумативи за „очен сектор” за нуждите на „ДКЦ I-Добрич” ООД”, включващи 6 (шест) обособени позиции: Обособена позиция №1 – Кръвни продукти; Обособена позиция №2 – Диагностични серуми I – Грубер – метод: аглутинация на предметно стъкло; Обособена позиция №3 – Багрила I; Обособена позиция №4 – Имунохроматографски тестове;Обособена позиция №5 – Бързи тестове касети (One step tests) Имунохроматографски метод;Обособена позиция №6 – Медицински изделия за офталмология VIII

Заповед на Управителя:

Заповед_Рк-12-22_02.03.2018

Покана за участие в процедура на пряко договаряне по реда на чл.182, ал.1, т.1 от ЗОП:

Покана

Информация за публикуване в профила на купувача към АОП:

Инф. към АОП за обява

Образци за участие:

Образци

Технически спецификации:

Техн.спецификации

Ценови предложения:

Ценови предложения

Заповед комисия:

Заповед РК-12-24_12.03.2018

Протокол №1:

Протокол 1_12.03.2018

СЪОБЩЕНИЕ

Въз основа на Протокол №1 от 12.03.2018 г...

Виж още

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА №ОП-2018-1 С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКО ОБOРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА „ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР I – ДОБРИЧ” ООД”

Заповед на Управителя за откриване на процедурата:

Заповед_РК-12-15_09.02.2018

Обява:

Обява

Документ по ESPD-BG:

ESPD-BG1

Образци – заявление за участие, технически предложения, ценови предложения, декларации, договори:

Документи_образци

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка:

Инфо.обява_мед.оборудване

Заповед за комисия:

Заповед комисия_РК-12-18_19.02.2018

Протокол №1:

Протокол_19.02.2018

Заповед за удължаване на срока за събиране на оферти:...

Виж още

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № ОП-2017-5 С ПРЕДМЕТ: „Доставки на лекарствени продукти, медицински изделия, дезинфектанти за ръце и кожа, за инструменти и за повърхности и санитарни нужди, и течни хранителни среди за нуждите на „ДКЦ I-Добрич” ООД със следните обособени позиции:ОП №1–Лекарствени продукти;ОП №2– Медицински изделия;ОП №3–Дезинфектанти за ръце и кожа;ОП №4– Дезинфектанти за инструменти;ОП №5–Дезинфектанти за повърхности и санитарни възли; ОП №6-Течни хранителни среди

Заповед на Управителя:

Заповед_04.12.2017

Документация и спецификации:

Документация

Спецификации

Образци за участие:

Образци

Техническо предложение-образец:

Technichesko predlojenie

Ценови оферти:

Ценови оферти

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП:

Инф. за обява на проф. на купувача

Заповед комисия:

Zapoved_komisia_12.12.2017

Заповед за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти:...

Виж още

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА №ОП-2017-4 С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР І – ДОБРИЧ” ООД“

Заповед на Управителя:

Заповед_13.11.2017

Документация и техническа спецификация:

Документация

Образци за участие:

Образци

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП:

инф. по чл.20,ал.3 от ЗОП

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9070258

Заповед комисия:

Zapoved komisia_21.11.2017

Протокол 1:

Protokol_21.11.2017

Заповед за удължаване срока за събиране на оферти:

Zapoved_udaljen srok_21.11.2017

Протокол 2:

Протокол 2_27.11.2017

СЪОБЩЕНИЕ:...

Виж още