ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание №ОП-2020-1 с предмет: Доставки на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на „ДКЦ I-Добрич” ЕООД със следните обособени позиции: Обособена позиция №1 – Лекарствени продукти Обособена позиция №2 – Медицински изделия – превързочни изделия Обособена позиция №3 – Медицински изделия – убождащи и режещи Обособена позиция №4 – Медицински изделия – хирургични игли и конци Обособена позиция №5 – Медицински изделия – консумативи ЕКГ апарати – Обособена позиция №6 – Медицински изделия – предпазни изделия и мед.облекло Обособена позиция №7 – Медицински изделия – други

Заповед на Управителя:

Заповед РК-12-009_27.01.2020

Обявление:

Obiavlenie_OP_lekarstva i med.izdelia

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=956525&mode=view

Решение:

Reshenie_OP_lekarstva i med.izdelia

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=956529&newver=2

Документация:

Документация

Технически спецификации:

Спецификации

Образци:

Образци

ЕЕДОП:

espd-request

Заповед комисия:

Zapoved komisia

Протокол №1 от работата на комисията:

Protokol №1_18.02.2020

СЪОБЩЕНИЕ:

След разглеждане на документите на участниците за съответствие с изискванията към личното състояние, критериите за подбор, поставени от Възложителя и техническите предложения на представените оферти относно възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: Доставки на лекарствени продукти, и медицински изделия за нуждите на „ДКЦ I-Добрич” ЕООД” със следните обособени позиции:

Обособена позиция №1 – Лекарствени продукти;

Обособена позиция №2 – Медицински изделия – превързочни изделия;

Обособена позиция №3 – Медицински изделия – убождащи и режещи;

Обособена позиция №4 – Медицински изделия – хирургични игли и конци;

Обособена позиция №5 – Медицински изделия – консумативи ЕКГ апарати;

Обособена позиция №6 – Медицински изделия – предпазни изделия и мед.облекло;

Обособена позиция №7 – Медицински изделия – други,

Комисията насрочва заседание за отваряне на ценовите оферти на участниците на 24.02.2020 г. /понеделник/ от 13:00 часа в залата на четвъртия етаж, в сградата на „ДКЦ І-Добрич” EООД.

Председател на Комисията: адв. Михаел Игнатов

Протокол №2 от работата на комисията:

Протокол №2_24.02.2020

Протокол №3 от работата на комисията:

Протокол №3

Протокол №4 от работата на комисията:

Протокол №4

Заповед за утвърждаване на протоколите от работата на комисията:

Заповед за утвърждаване на протоколите

Решение №РК-12-026 от 12.03.2020 г.:

Решение №РК-12-026_12.03.2020

Решение №РК-12-036 от 27.03.2020 г.:

Reshenie_RK-12-036_27.03.2020

Обявление за възложена поръчка:

obiavlenie vazl.porachka

Решение №РК-12-046 от 23.04.2020 г.

Reshenie_RK-12-045

Договори:

Договор РД-191_Хелмед ЕООД

Договор РД-192_Елпак Лизинг ЕООД

Договор РД-193_ЕлпакЛизинг ЕООД

Договор РД-194_Фаркол АД

Договор РД-195_Софарма Трейдинг

Договор РД-196_Софарма Трейдинг

Договор РД-198_Истлинк ООД

Обявление за възложена поръчка:

https://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=973368&mode=view