ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание №ОП-2020-2 с предмет: Доставки на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на „ДКЦ I-Добрич” ЕООД със следните обособени позиции: Обособена позиция №1 – Лекарствени продукти; Обособена позиция №2 – Медицински изделия – убождащи и режещи; Обособена позиция №3 – Медицински изделия – хирургични игли и конци; Обособена позиция №4 – Медицински изделия – други

Заповед на Управителя за откриване на процедурата:

Заповед РК-12-044_21.04.2020

Обявление за поръчка:

obiavlenie_op_22.04.2020

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=973371&mode=view

Решение за откриване на процедура:

reshenie_op_22.04.2020

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=973373&newver=2

Документация:

Dokumentatsia

Спецификации:

Спецификации

Образци:

Образци

еЕДОП:

espd-request

Заповед комисия:

Заповед комисия_15.05.2020

Протокол №1:

Протокол №1_15.05.2020

СЪОБЩЕНИЕ:

След разглеждане на документите на участниците за съответствие с изискванията към личното състояние, критериите за подбор, поставени от Възложителя и техническите предложения на представените оферти относно възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Доставки на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на „ДКЦ I-Добрич” ЕООД” със следните обособени позиции:

Обособена позиция №1 – Лекарствени продукти;

Обособена позиция №2 – Медицински изделия – убождащи и режещи;

Обособена позиция №3 – Медицински изделия – хирургични игли и конци;

Обособена позиция №4 – Медицински изделия – други,

Комисията насрочва заседание за отваряне на ценовите оферти на участниците на 20.05.2020 г. /сряда/ от 10:30 часа в залата на четвъртия етаж, в сградата на „ДКЦ І-Добрич” EООД.

Председател на Комисията: адв. Михаел Игнатов

Протокол №2:

Протокол №2_20.05.2020

Протокол №3:

Протокол №3_26.05.2020

Заповед за утвърждаване на протоколите:

Заповед утв.протоколи

Решение РК-12-054 от 27.05.2020г.:

Решение №РК-12-054_27.05.2020

Договори:

Dogovor_RD-204_Helmed

Dogovor RD-205_Eastlink

Dogovor RD-206_Eastlink

Обявление за възложена поръчка в АОП:

Obiavlenie_vazlogena porachka

https://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=987201&mode=view