ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание №ОП-02317-2020-4 с предмет: Периодична доставка на реактиви, консумативи и тестове за „Клинична лаборатория” и „Лаборатория по микробиология ”, медицински изделия – интраокулярни лещи и консумативи за „Очен сектор”, медицински изделия за „Офталмология” и консумативи за „Образна диагностика” за нуждите на „ДКЦ – І Добрич”ЕООД” по обособени позиции: Обособена позиция №1 – „Реактиви и консумативи за имунологичен анализатор AIA-600 II” Обособена позиция №2 – „Реактиви и консумативи за електролитен анализатор ProLYTE” Обособена позиция №3 – „Реактиви и консумативи за MINDRAY BS 300” Обособена позиция №4 – „Реактиви и консумативи II за MINDRAY BS 300” Обособена позиция №5 – „Реактиви и консумативи за Start 4” Обособена позиция №6 – „ Сухи тестове за уринен анализатор DIRUIH-500” Обособена позиция №7 – „Консумативи за затворена система за вземане на кръв” Обособена позиция №8- „Реактиви и консумативи за Biosen C_line” Обособена позиция №9 – „Кювети за MINDRAY BS 300” Обособена позиция № 10-„Реактиви и консумативи за апарат SYSMEX-KX 21” Обособена позиция №11 – „Хранителни среди и суплименти, готови разтвори на въглехидрати, спомагателни животински/биологични продукти, среди за типизиране на чревни бактерии, серуми за типизиране на салмонели ” Обособена позиция №12 – „Имунохроматографски тестове” Обособена позиция №13- „Латекс-аглутинационни тестове” Обособена позиция №14 – „Диагностични препарати I“ Обособена позиция №15- „Диагностични препарати II” Обособена позиция №16- „Антибиотични дискове” Обособена позиция №17- „Системи за идентификация API” Обособена позиция №18- „Диагностични тестове за урогенитални микоплазми” Обособена позиция №19- „Мануални стрипове за елайза ридер ТС-98” Обособена позиция №20- „Лабораторни консумативи” Обособена позиция №21 – „Медицински изделия за офталмология I” Обособена позиция №22 – „Медицински изделия за офталмология II” Обособена позиция №23 – „Медицински изделия за офталмология III” Обособена позиция №24 – „Медицински изделия за офталмология IV” Обособена позиция №25– „Медицински изделия за офталмология V” Обособена позиция №26 – „Медицински изделия за офталмология VI” Обособена позиция №27 – „Медицински изделия за офталмология VII” Обособена позиция №28 – „Медицински изделия за офталмология VIII” Обособена позиция №29 – „Медицински изделия за офталмология IX” Обособена позиция №30 – „Медицински изделия за офталмология X” Обособена позиция №31 – „Медицински изделия за офталмология XI” Обособена позиция №32 – „Медицински изделия за офталмология XII” Обособена позиция №33– „Медицински изделия за офталмология XIII” Обособена позиция №34– „Медицински изделия за офталмология XIV” Обособена позиция №35– „Медицински изделия за офталмология XV” Обособена позиция №36– „Медицински изделия за офталмология XVI” Обособена позиция №37– „Медицински изделия за офталмология XVII” Обособена позиция №38– „Медицински изделия за офталмология XVIII” Обособена позиция №39– “Дигитални рентгенови касети за „Образна диагностика””

Заповед на Управителя

Заповед_публикуване

Документация:

Документация

Технически спецификации:

Спецификация ОП1;Спецификация ОП2;Спецификация ОП3; Спецификация ОП4;Спецификация ОП5;Спецификация ОП6;Спецификация ОП7;Спецификация ОП8;Спецификация ОП9;Спецификация ОП10;Спецификация ОП11;Спецификация ОП12;Спецификация ОП13;Спецификация ОП14;Спецификация ОП15Спецификация ОП16;Спецификация ОП17;Спецификация ОП18;Спецификация ОП19;Спецификация ОП20;Спецификация ОП21;Спецификация ОП22;Спецификация ОП23;Спецификация ОП24;Спецификация ОП25;Спецификация ОП26;Спецификация ОП27;Спецификация ОП28;Спецификация ОП29;Спецификация ОП30;Спецификация ОП31;Спецификация ОП32;Спецификация ОП33;Спецификация ОП34;Спецификация ОП35;Спецификация ОП36;Спецификация ОП37;Спецификация ОП38;Спецификация ОП39

Образци:

1.Технически предложения:

1 Technichesko predlojenie; 2 Technichesko predlojenie ;3 Technichesko predlojenie; 4 Technichesko predlojenie; 5 Technichesko predlojenie; 6Technichesko predlojenie; 7Technichesko predlojenie; 8Technichesko predlojenie; 9Technichesko predlojenie; 10Technichesko predlojenie; 11Technichesko predlojenie; 12Technichesko predlojenie;13Technichesko predlojenie; 14Technichesko predlojenie; 15Technichesko predlojenie; 16Technichesko predlojenie; 17Technichesko predlojenie; 18Technichesko predlojenie;19Technichesko predlojenie; 20Technichesko predlojenie; 21Technichesko predlojenie; 22Technichesko predlojenie; 23Technichesko predlojenie; 24Technichesko predlojenie; 25Technichesko predlojenie; 26Technichesko predlojenie;27Technichesko predlojenie; 28Technichesko predlojenie; 29Technichesko predlojenie; 30Technichesko predlojenie; 31Technichesko predlojenie; 32Technichesko predlojenie; 33Technichesko predlojenie; 34Technichesko predlojenie; 35Technichesko predlojenie; 36Technichesko predlojenie; 37Technichesko predlojenie; 38Technichesko predlojenie; 39Technichesko predlojenie

2.Ценови предложения:

1 Cenovo predlojenie; 2 Cenovo predlojenie; 3 Cenovo predlojenie; 4 Cenovo predlojenie; 5 Cenovo predlojenie; 6Cenovo predlojenie; 7Cenovo predlojenie; 8Cenovo predlojenie ;9Cenovo predlojenie; 10 Cenovo predlogenie; 11 Cenovo predlojenie; 12 Cenovo predlojenie; 13 Cenovo predlojenie ;14 Cenovo predlojenie ;15 Cenovo predlojenie; 16 Cenovo predlojenie; 17 Cenovo predlojenie; 18 Cenovo predlojenie; 19 Cenovo predlojenie; 20 Cenovo predlojenie;21 Cenovo predlojenie; 22 Cenovo predlojenie; 23 Cenovo predlojenie; 24 Cenovo predlojenie; 25 Cenovo predlojenie; 26 Cenovo predlojenie; 27 Cenovo predlojenie; 28 Cenovo predlojenie; 29 Cenovo predlojenie; 30 Cenovo predlojenie; 31 Cenovo predlojenie; 32 Cenovo predlojenie; 33 Cenovo predlojenie; 34 Cenovo predlojenie; 35 Cenovo predlojenie; 36 Cenovo predlojenie; 37 Cenovo predlojenie; 38 Cenovo predlojenie; 39Cenovo predlojenie

3. Заявление за участие:

1 Zaqvlenie za uchastie

4. Декларации:

5 Dekl-ya_102 ZOP-IB-1

6 dekl-ya_ZMIP-IB

Можете да проследите публикацията на следния Интернет адрес:

https://app.eop.bg/today/76175