ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание №ОП-2018-4 с предмет: „Периодична доставка на реактиви, консумативи и тестове за „Клинична лаборатория” и „Лаборатория по микробиология ”, медицински изделия – интраокулярни лещи и консумативи за „Очен сектор”, рентгенови филми и консумативи за „Образна диагностика” и лекарствени средства и медицински изделия за „ДКЦ – І Добрич”ЕООД по обособени позиции

Заповед на Управителя:

Заповед_РК-12-066

Решение за обявление на процедурата в АОП:

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=859344&newver=2

Обявление на процедурата в АОП:

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=859346&mode=view

Документация:

Документация

Технически спецификации:

Спецификации_2018

Образци:

Образци

Ценови предложения:

Ценови предложения _2018

еЕЕДОП формуляр:

espd-request

Връзка към еЕЕДОП формуляр:

еЕДОП формуляр

Заповед комисия:

Zapoved komisia

Протокол №1 от 20.08.2018 г.:

Protokol_1_20.08.2018

Протокол №2 от 21.08.2018 г.:

Протокол №2_21.08.2018

СЪОБЩЕНИЕ:

След разглеждане на документите на участниците за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, техническите предложения на представените оферти и допълнително предоставените документи относно възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Периодична доставка на реактиви, консумативи и тестове за „Клинична лаборатория” и „Лаборатория по микробиология ”, медицински изделия –  интраокулярни лещи  и консумативи за „Очен сектор”, рентгенови филми и консумативи за „Образна диагностика” и лекарствени средства и медицински изделия за „ДКЦ – І Добрич”ЕООД по обособени позиции”, Комисията насрочва заседание за отваряне на ценовите оферти на участниците на 04.09.2018 г. от 10:00 часа в залата на четвъртия етаж, в сградата на „ДКЦ І-Добрич”EООД.

Протокол №3 от 04.09.2018 г.:

Протокол №3

Протокол №4 от 13.09.2018 г.:

Протокол №4

Доклад от работата на комисията, назначена със Заповед №РК-12-066 от 24.07.2018г.:

Доклад_20.09.2018

Решение №РК-12-080 от 20,09.2018 г.:

Решение_РК-12-080

Решение №РК-12-081 от 20,09.2018 г.:

Решение_РК-12-081

Договори:

Dogovor_106 PerfektMedika

Dogovor_107 Diasystems

Dogovor_108 BG Med

Dogovor_109 Sopharma traiding

Dogovor_110 ElitMedikal

Dogovor_111 Ridacom

Dogovor_112 Nova Group Investmant

Dogovor_113 MTI

Dogovor _114 Meduklim

Dogovor_115 Bikomed

Dogovor_116 CMI

Dogovor_117 MedikalImage

Dogovor_118 Ridacom

Обявление за възложена поръчка:

Обявление за възложена поръчка

Обявления за приключени договори:

РД-108_БГ Мед ЕООД

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=947007&newver=2

РД-115_Бикомед ООД

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=947008&newver=2

РД-107_Диасистемс ЕООД

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=947009&newver=2

РД-110_Елит Медикал ООД

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=947010&newver=2

РД-116_Контакт Медникъл Интернешънъл ООД

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=947011&newver=2

РД-117_Медикал Имидж ООД

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=947013&newver=2

РД-114_Медиклим ЕООД

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=947014&newver=2

РД-112_Нова Груп Инвестмънт ООД

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=947016&newver=2

РД-106_Перфект Медика

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=947019&newver=2

РД-118_Ридаком ООД

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=947023&newver=2

РД-111_Ридаком ООД

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=947027&newver=2

РД-109_Софарма Трейдинг АД

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=947031&newver=2

РД-113_Медицинска Техника Инженеринг ООД

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=947032&newver=2