ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание №ОП-2018-6 с предмет: „Доставки на лекарствени продукти, медицински изделия и дезинфектанти (за ръце и кожа, за инструменти и за повърхности и санитарни нужди) за нуждите на „ДКЦ I-Добрич” ЕООД” по обособени позиции”

Заповед на Управителя:

Заповед_РК-12-104_21.12.2018

Решение за обявление на процедурата в АОП:

Решение АОП_885245_21.12.2018

Решение откриване на процедура

Обявление на процедурата в АОП:

Обявление АОП_885246_21.12.2018

Обявление откриване на процедура

Документация:

Документация

Технически спецификации:

Спецификации_пдф

Образци- заявление, технически предложения, декларации и др.:

Образци

Ценови предложения:

Cenovi predlogenia

еЕЕДОП формуляр:

espd-request

Заповед комисия:

Заповед комисия_18.01.2019

Протокол №1:

Protokol 1_21.01.2019

СЪОБЩЕНИЕ:

След разглеждане на документите на участниците за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, техническите предложения на представените оферти и допълнително предоставените документи относно възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: Доставки на лекарствени продукти, медицински изделия и дезинфектанти (за ръце и кожа, за инструменти и за повърхности и санитарни нужди) за нуждите на „ДКЦ I-Добрич” ЕООД по обособени позиции”, Комисията насрочва заседание за отваряне на ценовите оферти на участниците на 06.02.2019 г. от 10:00 часа в залата на четвъртия етаж, в сградата на „ДКЦ І-Добрич”EООД.

Председател на Комисията: адв. Зорница Михайлова

Протокол №2 от 31.01.2019г.:

Протокол №2_31.01.2019

Заповед относно удължаване срока на работа на Комисията:

Заповед № РК-12-14_31.01.2019

Протокол №3 от 06.02.2019 г.:

Протокол №3_06.02.2019

СЪОБЩЕНИЕ:

След отваряне, разглеждане и оценяване на ценовите предложения на участниците в процедурата на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: Доставки на лекарствени продукти, медицински изделия и дезинфектанти (за ръце и кожа, за инструменти и за повърхности и санитарни нужди) за нуждите на „ДКЦ I-Добрич” ЕООД по обособени позиции”, Комисията насрочва заседание за теглене на жребий по определени номенклатурни единици, съгласно Протокол №3 от 06.02.2019г. Тегленето на жребия ще се извърши на 12.02.2019 г. от 10:30 часа в Заседателната зала на четвъртия етаж, в сградата на „ДКЦ І-Добрич”EООД.

Председател на комисията: адв. Зорница Михайлова

Протокол №4 от 12.02.2019 г.:

Протокол №4_12.02.2019

Доклад:

Доклад_14.02.2019

Решение РК-12-045 от 14.02.2019г:

Решение_РК-12-045_14.02.2019

Решение РК-12-046 от 14.02.2019г:

Решение_РК-12-046_14.02.2019

Решение от 05.03.2019г.:

Решение _ 05.03.2019

Решение от 15.03.2019 г.:

Решение_15.03.2019

Договори:

Dogovor_RD-125_Sopharma

Dogovor_RD-126_Farkol

Dogovor_RD-127_Helmed

Dogovor_RD-128_Helmed

Dogovor_RD-129_Eastlink

Dogovor_RD-130_Eastlink

Dogovor_RD-131_Eastlink

Обявление за възложена поръчка в АОП:

Обявление за възложена поръчка

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка:

1.Обявление за приключен договор РД-125:

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=975728&newver=2

2.Обявление за приключен договор РД-126:

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=975730&newver=2

3.Обявление за приключен договор РД-127:

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=975732&newver=2

4.Обявление за приключен договор РД-128:

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=975734&newver=2

5.Обявление за приключен договор РД-129:

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=975735&newver=2

6.Обявление за приключен договор РД-130:

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=975736&newver=2

7.Обявление за приключен договор РД-131:

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=975738&newver=2

8.Обявление за приключен договор РД-132:

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=975739&newver=2