ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание №ОП-2018-6 с предмет: „Доставки на лекарствени продукти, медицински изделия и дезинфектанти (за ръце и кожа, за инструменти и за повърхности и санитарни нужди) за нуждите на „ДКЦ I-Добрич” ЕООД” по обособени позиции”

Заповед на Управителя:

Заповед_РК-12-104_21.12.2018

Решение за обявление на процедурата в АОП:

Решение АОП_885245_21.12.2018

Решение откриване на процедура

Обявление на процедурата в АОП:

Обявление АОП_885246_21.12.2018

Обявление откриване на процедура

Документация:

Документация

Технически спецификации:

Спецификации_пдф

Образци- заявление, технически предложения, декларации и др.:

Образци

Ценови предложения:

Cenovi predlogenia

еЕЕДОП формуляр:

espd-request