ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание №ОП-2019-2 с предмет:„Доставки на дезинфектанти (за ръце и кожа, за инструменти и за повърхности и санитарни нужди) за нуждите на „ДКЦ I-Добрич” ЕООД”

Заповед на Управителя за откриване на процедура по обявяване на обществена поръчка:

Заповед за откриване на процедура ОП

Решение за публикуване в АОП:

Решение за откриване на ОП

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=909622&newver=2

Обявление за публикуване в АОП:

Обявление за откриване на процедура по ОП

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=912537&mode=view

Документация:

Документация

Спецификация:

Спецификация_Дезинфектанти

Образци за участие:

Образци

ЕЕДОП:

espd-request

Заповед комисия:

Заповед_комисия

Заповед комисия_10.06.2019

Протокол №1:

Протокол 1_11.06.2019

СЪОБЩЕНИЕ:

След разглеждане на документите на участниците за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, техническите предложения на представените оферти и допълнително предоставените документи относно възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: Доставки на дезинфектанти (за ръце и кожа, за инструменти и за повърхности и санитарни нужди) за нуждите на „ДКЦ I-Добрич” ЕООД, Комисията насрочва заседание за отваряне на ценовите оферти на участниците на 14.06.2019 г. от 09:30 часа в залата на четвъртия етаж, в сградата на „ДКЦ І-Добрич”EООД.

Председател на Комисията: адв. Зорница Михайлова

Протокол №2:

Протокол №2_14.06.2019

Доклад от работата на Комисията:

Доклад

Решение:

Решение_17.06.2019

Обявление за възложена поръчка:

Vazlogena porachka dezinfektanti

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=924326&mode=view

Договор:

Dogovor_Agarta