ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание №ОП-2019-4 с предмет:„Доставки на реактиви и консумативи за апарат SYSMEX-KX 21 N – CPV:33694000;33140000 за нуждите на „ДКЦ I-Добрич” ЕООД”

Заповед на Управителя:

Zapoved_24.07.2019

Решение публикувано в АОП:

Reshenie_OP_reaktivi Sysmex

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=924327&newver=2

Обявление публикувано в АОП:

Obiavlenie_OP_reaktivi Sysmex

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=924331&mode=view

Документация:

Dokumentacia

Образци:

Obrazci

еЕДОП:

espd-request

Заповед комисия:

Zapoved_komisia

Протокол №1 :

Protokol №1_16.08.2019

Протокол №2:

Protokol №2_22.08.2019

СЪОБЩЕНИЕ:

След разглеждане на документите на участниците за съответствие с изискванията към личното състояние, и критериите за подбор, поставени от Възложителя и техническите предложения на представените оферти и допълнително предоставените документи относно възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Доставки на реактиви и консумативи за апарат SYSMEX-KX 21 N – CPV:33694000; 33140000 за нуждите на „ДКЦ I-Добрич“ ЕООД”, Комисията насрочва заседание за отваряне на ценовите оферти на участниците на 27.08.2019 г. /вторник/ от 10:30 часа в залата на четвъртия етаж, в сградата на „ДКЦ І-Добрич” EООД.

Председател на Комисията: адв. Зорница Михайлова

Протокол №3 от 27.08.2019 г.:

Protokol №3_27.08.2019

Доклад:

Doklad_Komisia_15082019

Решение №РК-12-074 от 28.08.2019 г.:

Reshenie №РК-12-074

Договор за изпълнение:

Dogovor_Elta90M

Обявление за възложена поръчка:

Obiavlenie vazl.porachka

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=937653&mode=view