Доставки на лекарствени продукти и дезинфектанти за нуждите на „ДКЦ I-Добрич” ЕООД със следните обособени позиции:Обособена позиция №1 – Лекарствени продукти Офталмологични медикаменти;Обособена позиция №2 – Дезинфектанти

Заповед на Управителя за откриване на процедура по обществена поръчка:

Заповед_30.04.2019

Решение публикувано в АОП:

Решение_АОП

Покана:

Покана

Технически спецификации:

Спецификация_ОП1_Лекарствени продукти

Спецификация_ОП2_Дезинфектанти

Образци:

Образци

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП):

еЕДОП

Заповед комисия:

Zapoved_13.05.2019

Протокол от работата на комисията:

Протокол_13.05.2019

Решение:

Решение_20.05.2019

Обявление за възложена поръчка – резултати от процедурата за възлагане на обществена поръча:

Obiavlenie za nevazlagane na obstestvena porachka

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=912537&mode=view