Гастроентерология

gastroenterologiyaГастроентерологията е раздел на вътрешните болести, който изучава причините, развитието, клиничните прояви, лекуването и профилактиката на заболяванията на STP83118храносмилателната система. Тези болести заемат второ място по разпространение след болестите на сърдечносъдовата система и това определя значението на гастроентерологията.

От гастроентерологията постепенно се обособяват хепатологията и проктологията, които изучават болестите на черния дроб и на дебелото черво.

Здравни дейности гарантирани от бюджета на НЗОК и стойността, която заплаща съгласно  чл.64а, ал.1, т.1 и т. 2 от ЗЗО

Специализирани медицински дейности:

  • Първично посещение при специалист
  • Вторично посещение при специалист
  • 96.08 Гастро-дуоденално сондиране
  • 98.05 Отстраняване на чуждо тяло от ректум – без ексцизия
  • 96.36 Промивка на гастростома и ентеростома
  • 88.76 Изследване с ултразвук на коремни органи
  • 89.34 Мануално изследване на ректум
  • 96.19 Ректална тампонада
  • 48.23 Ректороманоскопия
  • Z12.1 Профилактични прегледи на лица с повишен риск от злокачествено новообразувание на ректо-сигмоидалната област

Безплатно предоставяните медицински услуги по чл.82 от Закона за здравето,  и съгласно чл.64а, ал.1 т.3, от ЗЗО

Чл. 82. (1) Извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на българските граждани се предоставят медицински услуги, които са свързани със:
1. медицинска помощ при спешни състояния;
3. стационарна психиатрична помощ;
4. осигуряване на кръв и кръвни продукти;
5. трансплантация на органи, тъкани и клетки;
6. задължително лечение и/или задължителна изолация;
7. експертизи за степен на увреждания и трайна неработоспособност;
8. заплащане на лечение за заболявания по ред, определен от министъра на здравеопазването;
9. медицински транспорт по ред, определен от министъра на здравеопазването.
(2) Всеки български гражданин ползва:
1. ваксини за задължителни имунизации и реимунизации, ваксини по специални показания и при извънредни обстоятелства, специфични серуми, имуноглобулини и други биопродукти, свързани с профилактиката на заразните болести, както и техническите средства за прилагането им;
2. пълен обем от противоепидемични дейности;
3. достъп до здравни дейности, включени в национални, регионални и общински здравни програми.
(3) Децата до 16-годишна възраст имат право на медицинска помощ извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.
(4) Децата, настанени в лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, имат право на безплатни медико-социални грижи.
(5) Дейностите по ал. 1, 2, 3 и 4 се финансират от републиканския бюджет и от общинските бюджети и се ползват при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването.

СПЕЦИАЛИСТИ Гастроентерология

Д-р Елиз Нюртенова Селимова, Договор с НЗОК