Детски болести

detski_bolestiКато отделна наука педиатрията се оформя през ХІХ в.

Съдържанието на науката за лекуване на детските болести (педиатрията) днес далече надхвърля тесния етимологичен смисъл на тази дума.

Педиатрията е основна дисциплина в медицината, появила се сравнително по-късно в исторически аспект от други основни медицински специалности. Основна цел е детското здравеопазване, но наред с това педиатърът осъществява специфична и неспецифична профилактика на инфекциозните и недоимачни детски заболявания. Съблюдава растежа и развитието, отглеждането и възпитанието, както и рационалното хранене на детето във всички възрастови периоди от раждането до края на пубертетската възраст. Целта е откриване на вродените заболавания и впоследствие предоставянето им на другите специалности.

Специализирани медицински дейности:

  • Първично посещение при  специалист
  • Вторично посещение  при  специалист
  • 96.07 Поставяне на назогастрална сонда
  • 89.34 Ректално туширане
  • 96.37 Клизма на дете
  • 91.93 Вземане на материал за микробиологично изследване
  • 89.13 Снемане на неврологичен статус
  • 89.52 Електрокардиограма с 12 и повече отвеждания, с разчитане
  • 88.76 Ултразвуково изследване на коремни органи

 

Безплатно предоставяните медицински услуги по чл.82 от Закона за здравето, и съгласно чл.64а, ал.1 т.3, от ЗЗО

Чл. 82. (1) Извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на българските граждани се предоставят медицински услуги, които са свързани със:
1. медицинска помощ при спешни състояния;
3. стационарна психиатрична помощ;
4. осигуряване на кръв и кръвни продукти;
5. трансплантация на органи, тъкани и клетки;
6. задължително лечение и/или задължителна изолация;
7. експертизи за степен на увреждания и трайна неработоспособност;
8. заплащане на лечение за заболявания по ред, определен от министъра на здравеопазването;
9. медицински транспорт по ред, определен от министъра на здравеопазването.
(2) Всеки български гражданин ползва:
1. ваксини за задължителни имунизации и реимунизации, ваксини по специални показания и при извънредни обстоятелства, специфични серуми, имуноглобулини и други биопродукти, свързани с профилактиката на заразните болести, както и техническите средства за прилагането им;
2. пълен обем от противоепидемични дейности;
3. достъп до здравни дейности, включени в национални, регионални и общински здравни програми.
(3) Децата до 16-годишна възраст имат право на медицинска помощ извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.
(4) Децата, настанени в лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, имат право на безплатни медико-социални грижи.
(5) Дейностите по ал. 1, 2, 3 и 4 се финансират от републиканския бюджет и от общинските бюджети и се ползват при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването.

 

СПЕЦИАЛИСТИ Детски болести

Д-р Диана Арабаджиева, договор с НЗОК