Ендокринология и болести на обмяната

endokrinologiya_bolesti_na_obmyanataЕндокринологията е наука за строежа и функциите на ендокринните жлези (жлезите с вътрешна секреция), за образуването и действието на техните хормони. Клиничната ендокринология изучава болестите на ендокринните жлези, техните причини, развитие, диагностика, лекуване и профилактика, а също и участието им в развитието на други заболявания.

Ендокринните жлези са описани през ХVІ – ХVІІІ в., но понятието вътрешна секреция е формулирано едва през ХІХ в., когато се описват и първите ендокринни болести.

endokrinologiya_bolesti_na_obmyanata2Днес се знае, че ендокринните жлези функционират като една обща система, която се саморегулира по принципа на обратната връзка в тесен контакт с нервната система. По такъв начин се постига неврохуморалната регулация на процесите в организма.

Изолирането на хормоните в чист вид допринася много за диагностиката и лекуването на ендокринните болести. Някои хормони се използват и за лекуване на неендокринни заболявания като ревматизма.

Специализирани медицински дейности:

  • Първично посещение при  специалист
  • Вторично посещение  при  специалист
  • Z50.8 Обучение на болен с ендокринно заболяване
  • Z71.2 Интерпретация на клинико-лабораторни и диагностични функционални тестове на жлезите
  • 89.05 Преглед и комплексна оценка на болен с диабетно стъпало
  • 89.05Клинично изследване на болен с диабетна невропатия
  • 93.07 Антропометрична оценка на затлъстяването
  • Z71.2 Интерпретация на резултати от остеодензитометрия
  • 90.59 Определяне на стойността на кръвната захар с глюкомер
  • Z13.1 Профилактични прегледи на лица с повишен риск от захарен диабет

 

Безплатно предоставяните медицински услуги по чл.82 от Закона за здравето, и съгласно чл.64а, ал.1 т.3, от ЗЗО

Чл. 82. (1) Извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на българските граждани се предоставят медицински услуги, които са свързани със:
1. медицинска помощ при спешни състояния;
3. стационарна психиатрична помощ;
4. осигуряване на кръв и кръвни продукти;
5. трансплантация на органи, тъкани и клетки;
6. задължително лечение и/или задължителна изолация;
7. експертизи за степен на увреждания и трайна неработоспособност;
8. заплащане на лечение за заболявания по ред, определен от министъра на здравеопазването;
9. медицински транспорт по ред, определен от министъра на здравеопазването.
(2) Всеки български гражданин ползва:
1. ваксини за задължителни имунизации и реимунизации, ваксини по специални показания и при извънредни обстоятелства, специфични серуми, имуноглобулини и други биопродукти, свързани с профилактиката на заразните болести, както и техническите средства за прилагането им;
2. пълен обем от противоепидемични дейности;
3. достъп до здравни дейности, включени в национални, регионални и общински здравни програми.
(3) Децата до 16-годишна възраст имат право на медицинска помощ извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.
(4) Децата, настанени в лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, имат право на безплатни медико-социални грижи.
(5) Дейностите по ал. 1, 2, 3 и 4 се финансират от републиканския бюджет и от общинските бюджети и се ползват при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването.

 

СПЕЦИАЛИСТИ Ендокринология и болести на обмяната

Д-р Олга Димитрова, договор с НЗОК
Д-р Албена Севданска, договор с НЗОК