Кожни и венерически болести

Дерматологията е наука, която изучава строежа и физиологията на нормалната и засегнатата от различни болести кожа и придатъците й (коса, нокти и др.),  методите за изследване на кожните заболявания, тяхното лекуване и профилактика.Дерматологията се разделя на обща и специална дерматология. Общата дерматология има за предмет причините, които пораждат кожните болести, техните симптоми и лекуване. Факторите, които предизвикват кожните болести, се разделят на екзогенни (външни) и ендогенни (вътрешни).

Към външните фактори се отнасят: механичните въздействия (удар, триене, натъртване и др.), физични въздействия (термични – изгаряне, измръзване; електрични; лъчеви – ултравиолетови и рентгенови лъчи), химични въздействия (киселини, основи и други съединения, които освен изгаряне могат да причинят алергична реакция), биологични агенти (растения, микроорганизми, гъбички, вируси, първаци и др.). Към външните фактори спадат и географско-климатичните условия.

Към вътрешните фактори се отнасят някои общи заболявания, отравяния, наследственост, реактивност и индивидуални особености. чкожните болести се характеризират с типични за тях прояви. Освен общите признаци на температура, неразположение, слабост и др. Те имат и някои специфични кожни симптоми: изменения на кожата и лигавиците, усещания на сърбеж, парене, болка и др.

Предмет на специалната дерматология са отделните кожни болести.

Специализирани медицински дейности:

 • Първично посещение при  специалист
 • Вторично посещение  при  специалист
 • 04.81 Локално обезболяване
 • 86.27 Абразио или кюретаж на нокът, нокътно легло, нокътна гънка без ексцизия
 • 86.28 Ензимна некректомия при кожни рани, инфекции, изгаряния – без ексцизии
 • 91.63 Изготвяне на натривка от кожа или друга покривна тъкан за микробиологично изследване
 • 91.31 Изготвяне на натривка от уретрален или простатен секрет и микроскопско изследване
 • 91.41 Бактериологична натривка на проба от женския генитален тракт
 • 91.41 Изготвяне на натривка от женския генитален тракт и микроскопско изследване
 • 86.39 Кюретиране на кожни лезии и химиотерапия
 • 86.92 Електрокоагулация на кожни придатъци
 • 86.24 Химическа деструкция на кожа
 • 99.59 Скарификационни или епикутанни тестове
 • 97.84 Отстраняване на хирургични шевове

Високоспециализирани медицински дейности:

 • 86.3 Криотерапия и/или лазертерапия на доброкачествени кожни тумори

Безплатно предоставяните медицински услуги по чл.82 от Закона за здравето, и съгласно чл.64а, ал.1 т.3, от ЗЗО

Чл. 82. (1) Извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на българските граждани се предоставят медицински услуги, които са свързани със:
1. медицинска помощ при спешни състояния;
3. стационарна психиатрична помощ;
4. осигуряване на кръв и кръвни продукти;
5. трансплантация на органи, тъкани и клетки;
6. задължително лечение и/или задължителна изолация;
7. експертизи за степен на увреждания и трайна неработоспособност;
8. заплащане на лечение за заболявания по ред, определен от министъра на здравеопазването;
9. медицински транспорт по ред, определен от министъра на здравеопазването.
(2) Всеки български гражданин ползва:
1. ваксини за задължителни имунизации и реимунизации, ваксини по специални показания и при извънредни обстоятелства, специфични серуми, имуноглобулини и други биопродукти, свързани с профилактиката на заразните болести, както и техническите средства за прилагането им;
2. пълен обем от противоепидемични дейности;
3. достъп до здравни дейности, включени в национални, регионални и общински здравни програми.
(3) Децата до 16-годишна възраст имат право на медицинска помощ извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.
(4) Децата, настанени в лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, имат право на безплатни медико-социални грижи.
(5) Дейностите по ал. 1, 2, 3 и 4 се финансират от републиканския бюджет и от общинските бюджети и се ползват при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването.

 

Специалисти кожни болести:

д-р Жанета Стефанова – Договор с НЗОК