Неврохирургия

Неврохирургията е сравнително млада дисциплина. Създадена на основата на неврологичните знания и хирургичната практика с цел пълноценно и задълбочено лечение на неврологичните заболявания.

Занимава се с лечение на:

 • радикулити, плексити и всички болезнени състояния на краката и ръцете;
 • дискови хернии, дископатии;
 • увреда на периферни нерви;
 • болки в шията, Цервико-бранхиален плексит;
 • всички видове главоболия;
 • невралгии на n.trigeminus;
 • неврит на лицевия нерв;
 • лечение на родови малформации;
 • тумори на главния мозък;
 • тумори на гръбначен стълб и гръбначен мозък;
 • травми на главата и гл. мозък;
 • травми на периферните нерви;
 • съдови заболявания на главния и гръбначния мозък;
 • пластика на черепа;
 • пластика на прешлените.

 

Безплатно предоставяните медицински услуги по чл.82 от Закона за здравето, и съгласно чл.64а, ал.1 т.3, от ЗЗО

Чл. 82. (1) Извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на българските граждани се предоставят медицински услуги, които са свързани със:
1. медицинска помощ при спешни състояния;
3. стационарна психиатрична помощ;
4. осигуряване на кръв и кръвни продукти;
5. трансплантация на органи, тъкани и клетки;
6. задължително лечение и/или задължителна изолация;
7. експертизи за степен на увреждания и трайна неработоспособност;
8. заплащане на лечение за заболявания по ред, определен от министъра на здравеопазването;
9. медицински транспорт по ред, определен от министъра на здравеопазването.
(2) Всеки български гражданин ползва:
1. ваксини за задължителни имунизации и реимунизации, ваксини по специални показания и при извънредни обстоятелства, специфични серуми, имуноглобулини и други биопродукти, свързани с профилактиката на заразните болести, както и техническите средства за прилагането им;
2. пълен обем от противоепидемични дейности;
3. достъп до здравни дейности, включени в национални, регионални и общински здравни програми.
(3) Децата до 16-годишна възраст имат право на медицинска помощ извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.
(4) Децата, настанени в лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, имат право на безплатни медико-социални грижи.
(5) Дейностите по ал. 1, 2, 3 и 4 се финансират от републиканския бюджет и от общинските бюджети и се ползват при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването.

 

Специалисти Неврохирургия

Д-р Руслан Николов, договор с НЗОК