Нефрология

STP83084Нефрологията е дял от вътрешната медицина, който изучава причините, развитието, клиничните прояви, диагностиката, лекуването и профилактиката на бъбречните болести.

Специализирани медицински дейности:

 • Първично посещение при  специалист
 • Вторично посещение  при  специалист
 • Z49.0 Обучение на болни с хронична бъбречна недостатъчност
 • 88.76 Ултразвукова диагностика на органите на отделителната система
 • 57.94 Катетеризация на пикочен мехур
 • 89.21 Концентрационна проба на Фолхард и Разбойников
 • 89.29 Изчисляване на креатининов клирънс
 • 89.21 Измерване на диуреза
 • Z71.2 Анализ и интерпретация на радиоизотопни клирънси, изотопна нефрограма и нефросцинтиграфия
 • Z71.2 Анализ и интерпретация на резултатите от венозна пиелография
 • Z71.2 Анализ и интерпретация на резултатите от ретроградна пиелография
 • Z04.8 Проследяване на ефекта от имуносупресивна терапия
 • Z49 Подготовка и насочване за хемодиализно лечение и бъбречна трансплантация
 • Z71.2 Анализ и интерпретация на резултати от изследвания

 

Безплатно предоставяните медицински услуги по чл.82 от Закона за здравето, и съгласно чл.64а, ал.1 т.3, от ЗЗО

Чл. 82. (1) Извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на българските граждани се предоставят медицински услуги, които са свързани със:
1. медицинска помощ при спешни състояния;
3. стационарна психиатрична помощ;
4. осигуряване на кръв и кръвни продукти;
5. трансплантация на органи, тъкани и клетки;
6. задължително лечение и/или задължителна изолация;
7. експертизи за степен на увреждания и трайна неработоспособност;
8. заплащане на лечение за заболявания по ред, определен от министъра на здравеопазването;
9. медицински транспорт по ред, определен от министъра на здравеопазването.
(2) Всеки български гражданин ползва:
1. ваксини за задължителни имунизации и реимунизации, ваксини по специални показания и при извънредни обстоятелства, специфични серуми, имуноглобулини и други биопродукти, свързани с профилактиката на заразните болести, както и техническите средства за прилагането им;
2. пълен обем от противоепидемични дейности;
3. достъп до здравни дейности, включени в национални, регионални и общински здравни програми.
(3) Децата до 16-годишна възраст имат право на медицинска помощ извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.
(4) Децата, настанени в лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, имат право на безплатни медико-социални грижи.
(5) Дейностите по ал. 1, 2, 3 и 4 се финансират от републиканския бюджет и от общинските бюджети и се ползват при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването.

 

СПЕЦИАЛИСТИ Нефрология

Д-р Боряна Крумова Спасова, не работи по договр с НЗОК