Ортопедия и травматология

ortopediya_travmatologiyaТравматологията е наука, която проучва, предпазва и лекува нараняванията на костно-ставния апарат, мускулите, нервите и кръвоносните съдове.

Обект на ортопедията са преди всичко вродените и придобити заболявания на опорно-двигателния апарат, при които намират приложение оперативните и безкръвните хирургични методи за лечение. Към тях се прибавят голям брой общи, инфекциозни, обменни и ендокринни заболявания, както и заболявания на ЦНС и нервните пътища и други заболявания на опорно-двигателния апарат.

Здравни дейности гарантирани от бюджета на НЗОК и стойността, която заплаща съгласно чл.64а, ал.1,  т.1 и т. 2 от ЗЗО

Специализирани медицински дейности:

  • Първично посещение при  специалист
  • Вторично посещение  при  специалист
  • 93.54 Имобилизация на крайници
  • 97.11 Отстраняване на шини и гипсови превръзки
  • 93.53 Превръзки
  • 97.84 Снемане на хирургични конци
  • 79.89 Репозиция при луксация на става
  • 86.59 Хирургична обработка на рана

ortopediya_travmatologiya2

Безплатно предоставяните медицински услуги по чл.82 от Закона за здравето,  и съгласно чл.64а, ал.1 т.3, от ЗЗО

Чл. 82. (1) Извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на българските граждани се предоставят медицински услуги, които са свързани със:
1. медицинска помощ при спешни състояния;
3. стационарна психиатрична помощ;
4. осигуряване на кръв и кръвни продукти;
5. трансплантация на органи, тъкани и клетки;
6. задължително лечение и/или задължителна изолация;
7. експертизи за степен на увреждания и трайна неработоспособност;
8. заплащане на лечение за заболявания по ред, определен от министъра на здравеопазването;
9. медицински транспорт по ред, определен от министъра на здравеопазването.
(2) Всеки български гражданин ползва:
1. ваксини за задължителни имунизации и реимунизации, ваксини по специални показания и при извънредни обстоятелства, специфични серуми, имуноглобулини и други биопродукти, свързани с профилактиката на заразните болести, както и техническите средства за прилагането им;
2. пълен обем от противоепидемични дейности;
3. достъп до здравни дейности, включени в национални, регионални и общински здравни програми.
(3) Децата до 16-годишна възраст имат право на медицинска помощ извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.
(4) Децата, настанени в лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, имат право на безплатни медико-социални грижи.
(5) Дейностите по ал. 1, 2, 3 и 4 се финансират от републиканския бюджет и от общинските бюджети и се ползват при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването.

 

СПЕЦИАЛИСТИ Ортопедия и травматология

Д-р Любомир Божков, договор с НЗОК

Д-р Николай Атанасов Гавраилов, договор с НЗОК

Д-р Живко Киров, договор с НЗОК