Очни болести

ochni_bolestiОфталмологията е наука, която има за предмет изучаването на окото – както на неговата нормална структура и функция, така и на патологичните процеси, развиващи се в него, а също и методите на изследване на зрителния орган.

Названието произхожда от гръцката дума ophtalmos – око и logos – наука.

От всички сетивни органи само изучаването на окото е обособено в отделна наука. Това се определя на първо място от изключително важното значение, което има зрителният анализатор за живота на организмите и специално за човека. Доказано е, че чрез не го се получава над 80% от информацията за заобикалящата ни действителност. В производствената дейност на човека доброто зрение е абсолютно необходимо за почти всяка професия.

ochni_bolesti2Втората причина за обособяването на офталмологията в отделна наука са анатомическата и функционална особеност и сложност на зрителният орган, специфичните само за окото методи на изследване, както и специалната апаратура за изследване, която не се прилага в нито една друга дисциплина.

Прозрачността на очните среди дава възможност да се наблюдават и изучават редица общобиологични и патологични процеси, развиващи се в живия организъм. Така единствено в очното дъно могат да се наблюдават отделни кръвоносни съдове и да се проследят в динамика промените настъпващи в тях.

ochni_bolesti4Изключителното натоварване на зрителния анализатор определя нуждата от неговото редовно и активно контролиране и от създаването на благоприятни условия за неговото нормално развитие и функциониране. Във връзка с това и днес е актуална мисълта на основоположника на българската офталмология, големият учен академик Константин Пашев: “Виждането е рожденно право на всеки, опазването му е дълг на всички!“

Специализирани медицински дейности:

 • Първично посещение при  специалист
 • Вторично посещение  при  специалист
 • CIMG114904.81 Локално обезболяване
 • 95.09 Изследване на зрителна острота
 • 95.02 Изследване на зенични реакции
 • 95.01 Изследване на рефракция с предписване на очила
 • 14.19 Изследване на заден очен сегмент
 • 16.21 Офталмоскопия
 • 89.11 Тонометрия
 • 95.02 Екзофталмометрия
 • 95.05 Изследване на зрително поле – периметрия или кампиметрия
 • 95.06 Изследване на цветно зрение с цветни таблици
 • CIMG121895.07 Изследване на адаптацията2
 • 95.15 Изследване на акомодацията
 • 95.02 Изследване с триогледални стъкла
 • 16.29 Изследване на преден очен сегмент – биомикроскопия
 • 12.29 Гониоскопия
 • 95.05 Изследване на централно зрително поле по Амслер
 • 16.29 Офталмометрия по Жавал или авторефрактометрия
 • 16.29 Скиаскопия
 • Поставяне, сваляне на очна протеза:
  95.34 Поставяне на очна протеза
  97.31 Сваляне на очна протеза
 • 96.51 Промивка на конюнктивален сак
 • 09.42 Сондиране на каналикули и промиване на слъзни пътища
 • 87.05 Цветни проби за слъзни пътища
 • 16.29 Проба на Ширмер
 • 16.29 Проба на Зайдел
 • 97.38 Отстраняване на хирургични шевове
 • 98.21Отстраняване на чуждо тяло от роговица и конюнктива
 • 10.91 Терапевтична субконюнктивална парабулбарна и ретробулбарна инжекция

 

Високоспециализирани медицински дейности:

14.24  Лазертерапия на очни заболявания

 

CIMG0141Безплатно предоставяните медицински услуги по чл.82 от Закона за здравето, и съгласно чл.64а, ал.1 т.3, от ЗЗО

Чл. 82. (1) Извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на българските граждани се предоставят медицински услуги, които са свързани със:
1. медицинска помощ при спешни състояния;
3. стационарна психиатрична помощ;
4. осигуряване на кръв и кръвни продукти;
5. трансплантация на органи, тъкани и клетки;
CIMG01476. задължително лечение и/или задължителна изолация;
7. експертизи за степен на увреждания и трайна неработоспособност;
8. заплащане на лечение за заболявания по ред, определен от министъра на здравеопазването;
9. медицински транспорт по ред, определен от министъра на здравеопазването.
(2) Всеки български гражданин ползва:
1. ваксини за задължителни имунизации и реимунизации, ваксини по специални показания и при извънредни обстоятелства, специфични серуми, имуноглобулини и други биопродукти, свързани с профилактиката на заразните болести, както и техническите средства за прилагането им;
CIMG01512. пълен обем от противоепидемични дейности;
3. достъп до здравни дейности, включени в национални, регионални и общински здравни програми.
(3) Децата до 16-годишна възраст имат право на медицинска помощ извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.
(4) Децата, настанени в лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, имат право на безплатни медико-социални грижи.
(5) Дейностите по ал. 1, 2, 3 и 4 се финансират от републиканския бюджет и от общинските бюджети и се ползват при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването.

 

СПЕЦИАЛИСТИ Очни болести

Д-р Илияна Стефанова Ананиева, договор с НЗОК