Урология

Урологията е комплексна медицинска специалност с хирургична насоченост, която изучава етиологията, патогенезата и симптоматиката на заболяванията на пикочно-половата система при мъжете и на пикочната система при жените, като осъществява и разработва методи за диагностиката, лечението и профилактиката им.

Урологията се занимава предимно с лечение на съответните заболявания, но ползва и консервативни методи за лечение.

С развиването на урологията като самостоятелна специалност извън хирургията, в нея се обособяват различни подразделения. Те не са медицински специалности, а профили на урологията.

Андрологията се занимава с диагностиката и лечението на заболяванията на мъжката репродуктивна система и стерилитета на мъжа.

Урогинекологията диагностицира и лекува заболяванията на пикочната система при жените.

Ендоурология се занимава с приложението и осъществяването на ендоскопските, миниивазивните методи в урологията.

Онкоурологията се занимава с дигностиката, лечението и профилактиката на онкологичните заболявания в урологията.

Детската урология изследва особеностите, диагностиката и лечението на урологичните заболявания в детска възраст.

Старческата урология изследва особеностите, диагностиката и лечението на урологичните заболявания в старческа възраст.

Специализирани медицински дейности:

  • Първично посещение при  специалист
  • Вторично посещение  при  специалист

 

Безплатно предоставяните медицински услуги по чл.82 от Закона за здравето, и съгласно чл.64а, ал.1 т.3, от ЗЗО

Чл. 82. (1) Извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на българските граждани се предоставят медицински услуги, които са свързани със:
1. медицинска помощ при спешни състояния;
3. стационарна психиатрична помощ;
4. осигуряване на кръв и кръвни продукти;
5. трансплантация на органи, тъкани и клетки;
6. задължително лечение и/или задължителна изолация;
7. експертизи за степен на увреждания и трайна неработоспособност;
8. заплащане на лечение за заболявания по ред, определен от министъра на здравеопазването;
9. медицински транспорт по ред, определен от министъра на здравеопазването.
(2) Всеки български гражданин ползва:
1. ваксини за задължителни имунизации и реимунизации, ваксини по специални показания и при извънредни обстоятелства, специфични серуми, имуноглобулини и други биопродукти, свързани с профилактиката на заразните болести, както и техническите средства за прилагането им;
2. пълен обем от противоепидемични дейности;
3. достъп до здравни дейности, включени в национални, регионални и общински здравни програми.
(3) Децата до 16-годишна възраст имат право на медицинска помощ извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.
(4) Децата, настанени в лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, имат право на безплатни медико-социални грижи.
(5) Дейностите по ал. 1, 2, 3 и 4 се финансират от републиканския бюджет и от общинските бюджети и се ползват при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването

 

Специалист Уролог

Д-р Пламен Кирилов, договор с НЗОК