Физикална и рехабилитационна медицина

fizikalna_i_rehabilitatsionna_meditsinaФизикалната медицина е сравнително млада медицинска специалност. Истинското й развитие като такава започва слад Втората световна война, когато от фронта се завръщат много млади военноинвалиди, които трябва да бъдат реинтегрирани в обществото.

С развитието на човешката цивилизация се променят и приоритетите пред физикалната медицина. Докато при зараждането си тя е имала за задача преодоляване на последствията от войната, то в днешно време нейните приоритети се заключават в профилактика и лечение на болестите на съвремието – травми, ревматологични заболявания, обменни заболявания, остеопороза, стрес и хиподинамия – като успешно съчетава едновременното приложение на природните и балнеологични фактори с преформираните средства за лечение.

fizikalna_i_rehabilitatsionna_meditsina2Обект на лечение със съвременните методи на физикалната медицина и рехабилитация са следните групи заболявания:

 • заболявания на дихателната система;
 • заболявания на сърдечно-съдовата система;
 • ендокринно-обменни заболявания;
 • ревматични заболявания;
 • дегенеративни ставни заболявания;
 • детски заболявания;
 • заболявания на централната нервна система;
 • заболявания на периферната и вегетативната нервна система;
 • травмени увреди на опорно-двигателния апарат;
 • ортопедични заболявания;
 • хирургични заболявания, изгаряния и измръзвания;
 • заболявания на ушите,носа и гърлото;
 • кожни заболявания;
 • акушеро-гинекологични заболявания.

fizikalna_i_rehabilitatsionna_meditsina4Общи противопоказания за провеждане на лечение с физикални средства са:

 • остри инфекции и фебрилни състояния;
 • декомпенсирана сърдечна недостатъчност;
 • високостепенна хипертония;
 • ритъмни нарушения на сърдечната дейност;
 • бременност;
 • пейсмейкър;
 • активна туберкулоза

 

Специализирани медицински дейности:

 • Първично посещение при  специалист
 • Вторично посещение  при  специалист

Физикални фактори:

 • 93.39 Лечение с НЧТ
 • 93.39 Лечение със СЧТ
 • 93.34 Лечение с ВЧТ
 • 93.39 Лечение с нискочестотно магнитно поле
 • 99.83 Лечение с инфрачервени и видими лъчи
 • 93.38 Електростимулация
 • 99.82 Лечение с ултравиолетови лъчи
 • 00.09 Лечение с ултразвук
 • 99.81 Криотерапия
 • 93.94 Инхалационна терапия

Кинезитерапевтични техники:

 • 93.11 Пасивни упражнения
 • 93.23 Позиционна терапия
 • 93.17 Масаж със специализирани техники
 • 93.12 Механотерапия
 • 93.18 Дихателна гимнастика
 • 93.99 Перкуторен дренаж на бял дроб при деца
 • 93.12 Аналитична ЛФК
 • 93.12 ЛФК с уреди
 • 93.24 Обучение за ползване на протези

Високоспециализирани медицински дейности:

 • 99.88 Лазертерапия при ставни заболявания и трудно зарастващи рани
 • 93.13 Постизометрична релаксация
 • 93.27 Специализирани кинезитерапевтични методи, приложими при ДЦП

 

 

Безплатно предоставяните медицински услуги по чл.82 от Закона за здравето, и съгласно чл.64а, ал.1 т.3, от ЗЗО

Чл. 82. (1) Извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на българските граждани се предоставят медицински услуги, които са свързани със:
1. медицинска помощ при спешни състояния;
3. стационарна психиатрична помощ;
4. осигуряване на кръв и кръвни продукти;
5. трансплантация на органи, тъкани и клетки;
6. задължително лечение и/или задължителна изолация;
7. експертизи за степен на увреждания и трайна неработоспособност;
8. заплащане на лечение за заболявания по ред, определен от министъра на здравеопазването;
9. медицински транспорт по ред, определен от министъра на здравеопазването.
(2) Всеки български гражданин ползва:
1. ваксини за задължителни имунизации и реимунизации, ваксини по специални показания и при извънредни обстоятелства, специфични серуми, имуноглобулини и други биопродукти, свързани с профилактиката на заразните болести, както и техническите средства за прилагането им;
2. пълен обем от противоепидемични дейности;
3. достъп до здравни дейности, включени в национални, регионални и общински здравни програми.
(3) Децата до 16-годишна възраст имат право на медицинска помощ извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.
(4) Децата, настанени в лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, имат право на безплатни медико-социални грижи.
(5) Дейностите по ал. 1, 2, 3 и 4 се финансират от републиканския бюджет и от общинските бюджети и се ползват при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването.

 

СПЕЦИАЛИСТИ Физикална и рехабилитационна медицина

Д-р Иван Бончев, договор с НЗОК