Хирургия

hirurgiyaОбщата хирургия е област от клиничната медицина, която изучава болести, лекуването на които изисква оперативна намеса.

Обща хирургия е практикувана от най-дълбока древност. Развива се особено бързо след втората половина на ХІХ в., когато са въведени наркозата, асептиката, антисептиката, позволяващи извършване на големи и сложни операции. Бързото й развитие довежда до оформянето на нови самостоятелни частни хирургични дисциплини – ортопедия, травматология, неврохирургия, сърдечносъдова хирургия и др.

hirurgiya2Хирургията е медицинска специалност, занимаваща се с диагнозата и лечението на група заболявания, при които използването на операция е задължително или потенциално възможно.
Хирургията е основна и комплексна медицинска наука. За по-съвършеното и специализирано третиране на хирургичните заболявания се обособяват профилирани специалности (по органи и системи на човешкото тяло).

 

Профилните специалности и предметът на тяхната дейност са:

 • гръдна хирургия с предмет на дейност хирургично лечение на заболяванията на дихателната система и медиастинума;
 • сърдечна хирургия с предмет на дейност хирургично лечение на заболяванията на сърцето и неговите магистрални съдове;
 • съдова хирургия с предмет на дейност хирургично лечение на заболяванията на кръвоносната и лимфната система;
 • коремна (висцерална) хирургия с предмет на дейност хирургично лечение на заболяванията на органите в коремната кухина (вкл. хранопровода) и на предната коремна стена;
 • детска хирургия с предмет на дейност хирургично лечение на заболявания у деца до 18-годишна възраст;
 • пластична хирургия с предмет на дейност хирургично лечение на вродени и придобити дефекти на повърхностните обвивки на тялото, на дефекти на кожата и формите на тялото, както и на изгаряния, измръзвания и техните последици;
 • военна хирургия с предмет на дейност хирургично лечение на онгестрелни наранявания на повърхностните обвивки, кухините и органите на тялото;
 • лицево-челюстна хирургия с предмет на дейност хирургично лечение на заболяванията на лицето.

Специализирани медицински дейности:

 • Първично посещение при  специалист
 • Вторично посещение  при  специалист
 • 89.34 Мануално изследване на ректум
 • 91.73 Натривка от рана и превръзка за микробиологично изследване
 • 93.59 Имобилизация
 • 93.52 Поставяне на шийна яка
 • 86.09 Инцизия на меки тъкани
 • 86.59 Шев на меки тъкани
 • 96.58 Поставяне, промивка и смяна на раневи дренаж
 • 86.28 Диагностика и обработка на фистули
 • 86.09 Диагностична пункция при повърхностни кисти и абсцеси
 • 96.36 Промивка на гастростома и ентеростома
 • 96.19 Ректална тампонада при анално кръвотечение
 • 96.26 Мануална репозиция при ректален пролапс
 • 54.0 Инцизия и ексцизия на повърхностно разположени процеси и туморни образувания на коремна стена
 • 34.01 Инцизия и ексцизия на повърхностно разположени процеси и туморни образувания на гръдна стена
 • 54.62 Вторичен шев при гранулираща коремна рана
 • 96.23 Дилатация на ануса
 • 49.21 Аноскопия
 • 49.41 Репозиция на хемороиди
 • 86.04 Инцизия на подкожен панарициум или паронихия
 • 86.09 Инцизия при повърхностно разположени процеси в областта на главата и гърба
 • 86.22 Ексцизия при повърхностно разположени процеси в областта на главата и гърба
 • 86.59 Шев при повърхностно разположени процеси в областта на главата и гърба
 • 86.23 Отстраняване на нокът, нокътно легло и нокътна гънка
 • Z12.1 Профилактичните прегледи при лица с повишен риск от злокачествени заболявания на ректо-сигмоидната област
 • Z12.3 Профилактичните прегледи при лица с повишен риск от злокачествени заболявания на млечна жлеза
 • Z12.5 Профилактичните прегледи при лица с повишен риск от злокачествени заболявания на  простата

Безплатно предоставяните медицински услуги по чл.82 от Закона за здравето, и съгласно чл.64а, ал.1 т.3, от ЗЗО

Чл. 82. (1) Извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на българските граждани се предоставят медицински услуги, които са свързани със:
1. медицинска помощ при спешни състояния;
3. стационарна психиатрична помощ;
4. осигуряване на кръв и кръвни продукти;
5. трансплантация на органи, тъкани и клетки;
6. задължително лечение и/или задължителна изолация;
7. експертизи за степен на увреждания и трайна неработоспособност;
8. заплащане на лечение за заболявания по ред, определен от министъра на здравеопазването;
9. медицински транспорт по ред, определен от министъра на здравеопазването.
(2) Всеки български гражданин ползва:
1. ваксини за задължителни имунизации и реимунизации, ваксини по специални показания и при извънредни обстоятелства, специфични серуми, имуноглобулини и други биопродукти, свързани с профилактиката на заразните болести, както и техническите средства за прилагането им;
2. пълен обем от противоепидемични дейности;
3. достъп до здравни дейности, включени в национални, регионални и общински здравни програми.
(3) Децата до 16-годишна възраст имат право на медицинска помощ извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.
(4) Децата, настанени в лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, имат право на безплатни медико-социални грижи.
(5) Дейностите по ал. 1, 2, 3 и 4 се финансират от републиканския бюджет и от общинските бюджети и се ползват при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването.

 

СПЕЦИАЛИСТИ Хирургия

Д-р Ангел Паскалев, договор с НЗОК
Д-р Ненко Недялков, договор с НЗОК