Апарат за нискоинтензивно магнитно поле

Апарат за нискоинтензивно магнитно поле