Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка №ОП-2017-3 с предмет: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ И ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕДИН СТОМАНЕН ВОДОГРЕЕН КОТЕЛ С НОМИНАЛНО ТОПЛИННО НАТОВАРВАНЕ ОТ 406 KW ДО 440 KW В „ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР I – ДОБРИЧ” ООД”

Заповед на Управителя:

Заповед_13.09.2017

Документация и техническа спецификация:

Документация

Образци за участие:

Образци

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП:

Инфо по чл.20,ал.3 от ЗОП

Заповед за удължаване срока за събиране на оферти:

Заповед_21.09.2017

Заповед комисия:

Zapoved_komisia 02.10.2017

Протокол 1:

Protokol 1_02.10.2017

СЪОБЩЕНИЕ

Въз основа на протокол от 02.10.2017г. от заседанието на комисията, назначена със Заповед №РК-12-059/02.10.2017г. от управителя на „ДКЦ-I-Добрич“ООД, на основание чл.104 ал.5 от ЗОП от участниците „Факторинг 9000”ООД и „Гриф- Варна”ООД бяха изискани документи Указаният в протокола срок за представяне на документи изтича на 10.10.2017г.

С оглед на това, насрочвам заседание на комисията, назначена със Заповед №РК-12-059/02.10.2017г. от управителя на „ДКЦ-I-Добрич“ООД на 13.10.2017г. от 09.00 часа, на което ще се пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи и оценяване на получените оферти.

Съобщението за това да се публикува в профила на купувача.

Председател на Комисията:

/адв.Зорница Михайлова/

Протокол 2:

Protokol 2_13.10.2017

Решение:

Rechenie_RK-06-551_13.10.2017

Договор:

Dogovor_RD-56_18.10.2017