Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка №ОП-2017-3 с предмет: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ И ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕДИН СТОМАНЕН ВОДОГРЕЕН КОТЕЛ С НОМИНАЛНО ТОПЛИННО НАТОВАРВАНЕ ОТ 406 KW ДО 440 KW В „ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР I – ДОБРИЧ” ООД”

Заповед на Управителя:

Заповед_13.09.2017

Документация и техническа спецификация:

Документация

Образци за участие:

Образци

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП:

Инфо по чл.20,ал.3 от ЗОП

Заповед за удължаване срока за събиране на оферти:

Заповед_21.09.2017