ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА №ОП-2017-4 С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР І – ДОБРИЧ” ООД“

Заповед на Управителя:

Заповед_13.11.2017

Документация и техническа спецификация:

Документация

Образци за участие:

Образци

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП:

инф. по чл.20,ал.3 от ЗОП

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9070258

Заповед комисия:

Zapoved komisia_21.11.2017

Протокол 1:

Protokol_21.11.2017

Заповед за удължаване срока за събиране на оферти:

Zapoved_udaljen srok_21.11.2017

Протокол 2:

Протокол 2_27.11.2017

СЪОБЩЕНИЕ:

След разглеждане на документите на участниците по чл. 39, ал .2 за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, както и на допълнително исканите документи съгласно чл.54, ал. 9 от ППЗОП към представените оферти по Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „Диагностично-консултативен център I-Добрич“ ООД“, комисията насрочва заседание за разглеждане на техническите предложения и отваряне ценовите оферти на участниците на 30.11.2017 г. от 09:00 часа в залата на четвъртия етаж, в сградата на „ДКЦ І-Добрич”ООД.

Протокол 3:

Протокол 3_30.11.2017

Решение:

Решение_РК-06-617_30.11.2017

Договор:

Договор_ел.енергия