ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА №ОП-2018-3 С ПРЕДМЕТ:„Доставки на реактиви и консумативи за нуждите на „ДКЦ I-Добрич” ООД със следните обособени позиции: Обособена позиция №1 – Реактиви и консумативи за MINDRAY BS 300 и Обособена позиция №2 – Консумативи за затворена система за вземане на кръв

Заповед на Управителя:

Заповед №РК-12-29_04.04.2018

Решение за обявление на процедурата в АОП:

otkrivane procedura

Решение за откриване на процедура

Покана за участие в процедура на пряко договаряне:

Покана преко договаряне

Образци за участие:

Образци

Технически спецификации:

техн.спецификации

Ценови предложения:

ценови предложения

еЕЕДОП формуляр:

espd-request

Връзка към еЕЕДОП формуляр:

еЕЕДОП формуляр

Заповед комисия:

Заповед комисия_11.04.2018

Протокол №1:

Протокол №1_11.04.2018

СЪОБЩЕНИЕ

Въз основа на Протокол №1 от 11.04.2018 г. от заседанието на комисията, назначена със Заповед № РК-12-30 от 11.04.2018 г. на управителя на „ДКЦ I-Добрич”ООД, при един от участниците бе установено, че предоставеното СД с ЕЕДОП не съдържа запаметено съдържанието на ЕЕДОП, а само сертификата на управителя, подписал документа. Комисията реши да бъде изискан в 5-дневен срок от получаването на протокола нов СД с попълнен ЕЕДОП във формат, който не позволява неговото редактиране и да бъде цифрово подписан.

Изисканите документи в тази връзка към обособена позиция №1 са представени в срок.

С оглед на това насрочвам заседание на комисията, назначена със Заповед № РК-12-30 от 11.04.2018 г. на управителя на „ДКЦ I-Добрич”ООД, на 17.04.2018 г. от 10:00 часа в заседателната зала на четвъртия етаж в сградата на „ДКЦ I-Добрич”ООД, на което ще се пристъпи към пряко договаряне с участника „Перфект Медика”ООД по предоставеното ценово предложение.

Съобщението за това да се публикува на профила на купувача и да се уведомят участниците.

Председател на Комисията: Адв.Зорница Михайлова

Протокол №2:

Протокол №2_17.04.2018

Доклад:

Доклад_17.04.2018

Решение:

Решение РК-12-33_17.04.2018

Договори:

Dogovor_PerfectMedica

Договор_Билмед

Информация в АОП, относно възложени поръчки:

Obiavlenie_vazlogena porachka