ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА №ОП-2018-2 С ПРЕДМЕТ:„Периодични доставки на консумативи и тестове за клинична лаборатория и лаборатория по микробиология, медицински изделия и консумативи за „очен сектор” за нуждите на „ДКЦ I-Добрич” ООД”, включващи 6 (шест) обособени позиции: Обособена позиция №1 – Кръвни продукти; Обособена позиция №2 – Диагностични серуми I – Грубер – метод: аглутинация на предметно стъкло; Обособена позиция №3 – Багрила I; Обособена позиция №4 – Имунохроматографски тестове;Обособена позиция №5 – Бързи тестове касети (One step tests) Имунохроматографски метод;Обособена позиция №6 – Медицински изделия за офталмология VIII

Заповед на Управителя:

Заповед_Рк-12-22_02.03.2018

Покана за участие в процедура на пряко договаряне по реда на чл.182, ал.1, т.1 от ЗОП:

Покана

Информация за публикуване в профила на купувача към АОП:

Инф. към АОП за обява

Образци за участие:

Образци

Технически спецификации:

Техн.спецификации

Ценови предложения:

Ценови предложения

Заповед комисия:

Заповед РК-12-24_12.03.2018

Протокол №1:

Протокол 1_12.03.2018

СЪОБЩЕНИЕ

Въз основа на Протокол №1 от 12.03.2018 г. от заседанието на комисията, назначена със Заповед № РК-12-24 от 12.03.2018 г. на управителя на „ДКЦ I-Добрич”ООД, при един от участниците бе установено несъответствие в ценовото предложение по отношение на прогнозните стойности, посочени в техническата спецификация към документацията. Изисканите документи в тази връзка към обособена позиция №4 са представени в срок.

С оглед на това насрочвам заседание на комисията, назначена със Заповед № РК-12-24 от 12.03.2018 г. на управителя на „ДКЦ I-Добрич”ООД, на 23.03.2018 г. от 8:30 часа в заседателната зала на четвъртия етаж в сградата на „ДКЦ I-Добрич”ООД, на което ще се пристъпи към пряко договаряне с участника „Елта 90М”ООД по предоставеното ценово предложение.

Съобщението за това да се публикува на профила на купувача и да се уведомят участниците.

Председател на Комисията: Адв.Зорница Михайлова

Протокол №2:

Протокол №2_23.03.2018

Доклад:

Доклад_23.03.2018

Решение №РК-12-26А:

Решение №РК-12-26А_23.03.2018

Решение №РК-12-27:

Решение №РК-12-27_23.03.2018