Представяне

ДКЦ-І Добрич” ЕООД е разположен в самия център на града в масивна четириетажна сграда със застроена площ от 3454 кв.м. и разгъната площ от 6256 кв.м. В непосредствена близост се намира удобен паркинг, което заедно с доброто местоположение, допълнително създава удобства и улеснява достъпа на пациенти до ДКЦ.

Лечебното заведение  разполага с добра материална база влючваща:

 • 35 кабинета на лекари – специалисти;
 • Кабинети за функционална диагностика – абдоминална ехография, ехокардиография, електроенцефалография, доплерова сонография, спирометрия, остеодензитометрия, велоергометрия, горна и долна ендоскопия, аудиометрия, периметрия;
 • Сектор по Образна диагностика – компютърна томография, рентгенография, рентгеноскопия, мамография, ултразвукова диагностика, остеодензитометрия;
 • Медико-диагностичен сектор – клинична лаборатория,    микробиология и вирусология, хормонална диагностика;
 • Сектор Физикална и рехабилитационна медицина – лекарски кабинет,   кабинети аерозол, електролечение, светлолечение, електростимулация, вакуум масаж, ултразвукова, лазер, магнито и криотерапия;
 • Хирургичен сектор – хирургичен кабинет с превързочна, септична операционна с предоперационна, ортопедичен кабинет с гипсовъчна;
 • Очен сектор – два лекарски кабинета с манипулационна, кабинет за лазертерапия, предоперационна, операционна зала, стая за предоперативен престой на пациента, две болнични стаи с легла за краткосрочно пролежаване и стая на дежурната сестра;
 • АГ сектор – два лекарски кабинета с отделни манипулационни, амбулаторна операционна – интерупционна, стая за премедикация и болнична стая;
 • Операционен сектор за еднодневна хирургия – приемнa, стая за предоперативен престой, операционна зала, стая за следоперативен престой, болнична стая със санитарен възел, съблекалня и санитарен възел за персонала, миялна, склад стерилни материали;
 • Манипулационни – обща и отделни към повечето специализирани кабинети;
 • Дежурен кабинет за неотложна помощ с манипулационна и стая за почивка;
 • 10 легла за краткосрочно пролежаване и за нуждите на еднодневната хирургия, просторни чакални, сектор за стерилизация на инструментариум и операционно бельо, помещения за администрацията, помещения за помощния персонал, помещения за събиране и съхраняване на биологични отпадъци, телефонна централа, каси, санитарни възли.

Центърът отдава под наем лекарски кабинети и манипулационни на 40 общо практикуващи лекари (ОПЛ) с индивидуална и групова практика, има договори за наем по наредба за търговете с аптека, кафене, фитнес зала, автоклуб и заведение за обществено хранене. Разполага със собствена стерилизационна и складови помещения.

Мисия на „ДКЦ-І Добрич“ ЕООД

Мисията на „ДКЦ-І Добрич”ЕООД лаконично е изразена в мотото

„С любов служим за Вашето здраве, хармония и радост”.

Мисията е прозрение в бъдещата реалност, управленчески инструмент, елемент на фирмената култура и поведението на ръководителя, на управлението на човешките ресурси и придава смисъл, целенасоченост на дейността, мотивира и разкрива перспективи в общия път.

Ценностите, които всички служители изповядват и вплитат в дейността в полза на всички пациенти и обществото са:

 • сътрудничество, хармония, красота, съчувствие и милост;
 • честност, морал, мотивация и вдъхновение;
 • взаимопомощ, взаимоуважение, солидарност и сътворчество;
 • равнопоставеност и еквивалентност;
 • търпение, самопознание и саморазвитие;
 • активно милосърдие и добротворство;
 • внимание, подкрепа, поощрение и въстановителни грижи;

Първото ни задължение е към нашите пациенти: Качеството на здравните услуги трябва да е най-високо. Честност, почтеност, етика и психосоматичен комфорт, достъпност и достатъчност. Да експериментираме и внедряваме нови технологии.

Второто ни задължение е към нашите служители: сигурност, справедливост, отговорност, толерантност, условия за квалификация, организирана система за предложения.

Главна цел, подцели и дейности

Главната бизнес цел на „ДКЦ-І Добрич” ЕООД за следващия тригодишен период 2012-2014 година e:

Запазване на лидерските позиции на пазара на доболнични медицински услуги в областта, подобряване имиджа на „ДКЦ-І Добрич” и повишаване лоялността на потребителите му.

Главната цел ще се реализира чрез следните подцели:

1. Гарантиране на високо качество на медицинските услуги чрез:

 • подобряване на инфраструктурата, чрез саниране на сградата по европейска оперативна програма;
 • внедряване на комплексна система за осигуряване и оценка на качеството на медицинските услуги;
 • непрекъснато усъвършенстване на кадровата политика, системата за мотивация и програмите за непрекъснато повишаване на квалификацията на лекари и специалисти по здравни грижи;
 • внедряване на съвременни диагностични методи – спирална компютърна томография, електромиография (ЕМГ), видеоендоскопска диагностика,  доплер на бъбречни съдове и др.;
 • оптимална организация на неотложната помощ в дежурен кабинет с цел осигуряване на максимално бързо и точно поставяне на диагноза и пристъпване към лечение;
 • прилагане на човекоцентричен маркетинг на отношенията;
 • въвеждане системата на бенчмаркинга.

2. Разширяване на промоционалната и профилактична дейност

 • запознаване на населението със сиптоми и превенция на социално значими заболявания като сърдечно-съдови, онкологични, глаукома и др.;
 • организиране и провеждане на безплатни прегледи за населението във връзка с борба със социално-значими заболявания;
 • организиране и провеждане на профилактични прегледи на жителите на отдалечени селища в областта от специалисти – кардиолог, ендокринолог, невролог и офталмолог;
 • превенция на рефракционни аномалии и амблиопия у деца от предучилищна възраст;
 • установяване на контакти и сключване на договори с фирми и нови ДЗОФ за провеждане на профилактични прегледи;

3.  Разширяване на дейността по договор с РЗОК

 • спирална компютърна томография;
 • електромиография;
 • доплер на бъбречни съдове;

4. Въвеждане на нови платени услуги

 • Медхаус (медицински услуги у дома);
 • Медтранс (специализиран медицински транспорт);

5.  Маркетингов мениджмънт на дейността

 • участие в обучения за повишаване на мениджърската квалификация;
 • непрекъснато маркетингово проучване на удовлетвореността на пациентите на пазара на здравни услуги;
 • действие на система за финансово управление и  контрол (СФУК) и тримесечни анализи на дейността;
 • развитие на връзките с обществеността и реклама за имиджа на лечебното заведение;

6. Финансова стабилност на лечебното заведение

 • оптимизиране на финансовото осигуряване чрез въвеждането на нови дейности по РЗОК и новите медицински дейности за обслужване на пациенти у дома;
 • система за двоен контрол при разходването на медикаменти и консумативи;
 • действие на системата за вътрешно-финансов контрол и ежемесечен анализ на приходи и разходи по звена;
 • оптимизиране на непреките разходи за парно, ел.ток, вода и телефон;
 • стриктно придържане към процедурите по ЗОП за избор на доставчици;
 • непрекъснато развитие и усъвършенстване на системата за възнаграждения, премиране в зависимост от резултатите от дейността с цел висока мотивация;
 • разширяване на системата социални дейности за персонала;

7. Продължаване на поетапното обновяване и снабдяване на ЛЗ с нова, съвременна медицинска апаратура.

 

Стратегии за развитие

Стратегиите са подчинени на принципа за максимално удовлетворяване на здравните потребности на населението. В своето бъдещо развитие „ДКЦ-І Добрич” ще развива:

 • Стратегия на устойчиво интензивно развитие;
 • Стратегия на диверсификация;
 • Стратегия за етичен мениджмънт;
 • Комуникационна стратегия;
 • Стратегия за мониторинг на здравните потребности.