История

„Диагностично-консултативен център І Добрич“ ООД, град Добрич е правоприемник на „Първо амбулаторно-поликлинично здравно заведение“ (І АПЗЗ)  и бившата градска поликлиника.

Градската поликлиника в гр. Добрич е разкрита в началото на 1946 година като самостоятелно здравно заведение на фонд „Здравна застраховка”, при непосредственото съдействие на градската здравна служба  и на градския общински съвет.

До края на 1946 година назначеният за управител на поликлиниката д-р Георги Попов и придадената му в помощ една самарянка, работят в амбулаторията на градската  здравна служба, където са направени около 800 прегледа. На следващата година  поликлиниката се настанява на ул.”Независимост” 19 с началник д-р Иван Чамурлийски. През годината са направени общо 7580 прегледа и 713 други  манипулации.На следващата година в дейността на поликлиниката настъпват съществени промени. Като здравно заведение на фонд”Здравна застраховка”, дотогава тя се стреми да обхване застрахованите работнически контингенти на които оказва безплатна амбулаторно-поликлинична помощ, обслужвайки едновременно с това срещу възнаграждение и останалата част от гражданството.

През 1948 година става одържавяването на поликлиниката. Усвоява се съседна частна сграда и поликлиниката има вече 22 стаи. Персоналът й нараства на 10 души  от които 4 лекари и 2 зъболекари. Новоразкрит е амбулаторен кабинет  за хирургически болести завеждан от д-р Стефан Качамаков. През 1949 година  се разкриват амбулаторни кабинети за оториноларингологична помощ, завеждан от д-р Стефан Ташев и  за акушеро-гинекологична помощ завеждан от д-р Пейчо Попов, а на следващата година е разкрит и рентгенологичен кабинет, в който са работели д-р Семов и д-р Б.Янакиев.

В края на 1950 година преди административното й обединяване с болницата, в поликлиниката има 12 лекари,  7 други, които работят  по съвместителство и 9 самарянки. През същата година от месец май поликлиниката работи вече по участъковия принцип. Правят се опити за внедряване на диспансерния метод.За годината са направени общо 106 254 амбулаторни прегледи.Управител на поликлиниката от м. април 1948 година до м.май 1950 година е д-р Кирил Рафаилов, а след това д-р Иван Чамурлийски.

За кратко време след разкриването си градската поликлиника  се утвърждава  като полезно и търсено от населението амбулаторно – поликлинично здравно заведение. Особено бързо е развитието й след одържавяването. Разрастването й се натъква на редица пречки пораждани от липсата на достатъчно и подходящи помещения, непопълнен щат, липса на необходимия инструментариум и пр. Ръководството на поликлиниката в лицето на  д-р Г. Попов, д-р К.Рафаилов и д-р Ив.Чамурлийски,  с помощта на съответните държавни и медицински органи и с  усилията на общия персонал, съумява да се справи с тях и да поддържа амбулаторно-поликлиничната дейност на необходимата висота.

В края на 1952 година става обединяване на болницата с поликлиниката, като  в структурата на двете здравни заведения стават следните промени:
1. Всички амбулаторни кабинети на  болницата се преместват в сградата на поликлиниката.
2. Всички кабинети при поликлиниката се обединяват със съответните отделения при болницата.
3. Женската и детската консултация се обединяват.
4. Лекарите започват да работят по циклична система на две звена – стационар и поликлиника.

През лятото на 1961 година поликлиниката и по-голямата част от стационара на болницата се настаняват в нова болнична сграда.

Първата копка за изграждане на самостоятелна сграда на градска поликлиника е направена  през 1972 година, а на 5.11.1973 год. е официалното откриване на новата поликлиника, намираща се в центъра на града, която  отваря врати за пациенти.

С Постановление на МС №103 от 31.05.1999 година,  се преобразува чрез разделяне от общинската болница гр.Добрич, бившата градска поликлиника в І АПЗЗ  Добрич, считано от 01.06.1999 година.

На основание чл.102 и във връзка с чл.104 и чл.38 от ЗЛЗ със Заповед № РД – 09-491/28.10.1999 год. на Министъра на здравеопазването І АПЗЗ се преобразува в лечебно заведение за извънболнична помощ – еднолично търговско дружество с общинско имущество.

С решение №384/10.02.2000 година по фирмено дело №250/2000 г. на Добрички окръжен съд, лечебното заведение е регистрирано като еднолично търговско дружество – „Диагностично-консултативен център І Добрич” ЕООД.

На основание чл.40 ал.3 от Закона за лечебните заведения – МЗ, респективно РЦЗ – гр.Добрич издава удостоверение за регистрация на лечебното заведение №372/18.01.2001 год., което се актуализира всяка година при сключване на договорите с РЗОК.

Решение №1434/21.06.2007 год. на ДОС преобразува търговското дружество от еднолично в дружество с ограничена отговорност(ООД).