Кардиология

kardiologiya

Кардиологията е специалност, която се занимава с диагнозиране, лечение и профилактика на сърдечно-съдовите заболявания.

Една от причините за заболяване на органите на кръвообращението е високото артериално налягане.

Здравни дейности гарантирани от бюджета на НЗОК и стойността, която заплаща съгласно чл.64а, ал.1,  т.1 и т. 2 от ЗЗО

kardiologiya2Специализирани медицински дейности:

 • Първично посещение при  специалист
 • Вторично посещение  при  специалист
 • 89.52 Електрокардиограма с разчитане
 • 89.05 Оценка на хемодинамични показатели
 • 99.62 Кардиоверзио и дефибрилация
 • Плеврална и перикардна пункция
  > 34.04 Плеврална пункция
  > 37.0 Перикардна пункция
 • Z13.6 Профилактичните прегледи на лица с повишен риск от заболявания на сърдечно-съдовата система

kardiologiya3

Високоспециализирани медицински дейности:

 • 88.72 Ехокардиография
 • 89.41 Сърдечно-съдов тест с натоварване

Безплатно предоставяните медицински услуги по чл.82 от Закона за здравето,  и съгласно чл.64а, ал.1 т.3, от ЗЗО

Picture 060Чл. 82. (1) Извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на българските граждани се предоставят медицински услуги, които са свързани със:
1. медицинска помощ при спешни състояния;
3. стационарна психиатрична помощ;
4. осигуряване на кръв и кръвни продукти;
5. трансплантация на органи, тъкани и клетки;
6. задължително лечение и/или задължителна изолация;
7. експертизи за степен на увреждания и трайна неработоспособност;
8. заплащане на лечение за заболявания по ред, определен от министъра на здравеопазването;
9. медицински транспорт по ред, определен от министъра на здравеопазването.
(2) Всеки български гражданин ползва:
1. ваксини за задължителни имунизации и реимунизации, ваксини по специални показания и при извънредни обстоятелства, специфични серуми, имуноглобулини и други биопродукти, свързани с профилактиката на заразните болести, както и техническите средства за прилагането им;
2. пълен обем от противоепидемични дейности;
3. достъп до здравни дейности, включени в национални, регионални и общински здравни програми.
(3) Децата до 16-годишна възраст имат право на медицинска помощ извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.
(4) Децата, настанени в лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, имат право на безплатни медико-социални грижи.
(5) Дейностите по ал. 1, 2, 3 и 4 се финансират от републиканския бюджет и от общинските бюджети и се ползват при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването.

 

kardiologiya4СПЕЦИАЛИСТИ Кардиология

Д-р Пенка Маринова, договор с НЗОК