ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание №ОП-2019-3 с предмет:Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение и гаранционно обслужване на медицинска апаратура по пет обособени позиции : Обособена позиция № 1 „Два броя физиотерапевтични комбинирани апарата за електротерапия и вакуумтерапия”; Обособена позиция № 2 ”Авторефрактометър/кератометър”; Обособена позиция № 3 ”Тонометър с вграден пахиметър”; Обособена позиция № 4 ”Стационарна ехографска система”; Обособена позиция № 5 ”Автоматичен хематологичен анализатор”

Заповед на Управителя:

Zapoved_18.07.2019

Решение за откриване на процедура в АОП:

Reshenie_19.07.2019

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=923246&newver=2

Обявление за поръчка в АОП:

Obiavlenie_19.07.2019

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=923253&mode=view

Документация:

Dokumentacia

Образци:

Prilogenia

еЕДОП:

espd-request

Заповед за комисия;

Заповед РК-12-067_12.08.2019

Протокол №1:

Protokol_13.08.2019

Протокол №2:

Protokol №2_16.08.2019

СЪОБЩЕНИЕ:

След разглеждане на документите на участниците за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя и техническите предложения на представените оферти относно възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение и гаранционно обслужване на медицинска апаратура» по пет обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 «два броя нови физиотерапевтични комбинирани апарата за електротерапия и вакуумтерапия»; Обособена позиция № 2 «авторефрактометър/кератометър»; Обособена позиция № 3 «тонометър с вграден пахиметър»; Обособена позоция № 4 «стационарна ехографска система»; Обсобена позиция № 5 «автоматичен хематологичен анализатор»”, Комисията насрочва заседание за отваряне на ценовите оферти на участниците на 22.08.2019 г. от 10:00 часа в залата на четвъртия етаж, в сградата на „ДКЦ І-Добрич”EООД.

Председател на Комисията: адв. Михаел Игнатов

Заповед за замяна член на Комисията:

Zapoved promqna komisia_21.08.2019

Протокол №3:

Protokol №3_22.08.2019

Доклад:

Doklad

Решение №РК-12-073 от 28.2019 г.:

Reshenie №РК-12-073

Договори:

Dogovor MA_Ilan

Dogovor_Optomedikal

Dogovor_Optomedikal 2

Dogovor_BTL Dogowor MA_Elta 90M

Обявление за възложена поръчка в АОП:

Obiavlenie vazl.porachka_MA

http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F03_2014&id=940790

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка:

РД-140 от 30.09.2019 г. с ЕЛТА 90 М ООД:

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=950034&newver=2

РД-141 от 30.09.2019 г.  с ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД:

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=950028&newver=2

РД-142 от 30.09.2019 г. с БТЛ ИНДЪСТРИЙЗ АД:

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=950029&newver=2

РД-143 от 30.09.2019 г.  с ОПТОМЕДИКАЛ ЕООД:

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=950032&newver=2

РД-144 от 30.09.2019 г.  с ОПТОМЕДИКАЛ ЕООД:

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=950033&newver=2