ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание №ОП-2019-5 с предмет:„Периодична доставка на реактиви, консумативи и тестове за „Клинична лаборатория” и „Лаборатория по микробиология ”, медицински изделия – интраокулярни лещи и консумативи за „Очен сектор”, рентгенови филми и консумативи за „Образна диагностика” и лекарствени средства и медицински изделия за „ДКЦ – І Добрич”ЕООД” по обособени позиции: Обособена позиция №1 – „Реактиви и консумативи за имунологичен анализатор AIA-600 II” Обособена позиция №2 – „Реактиви и консумативи за електролитен анализатор ProLYTE” Обособена позиция №3 – „Реактиви и консумативи за MINDRAY BS 300” Обособена позиция №4 – „Реактиви и консумативи II за MINDRAY BS 300” Обособена позиция №5 – „Реактиви и консумативи за Start 4” Обособена позиция №6 – „ Сухи тестове за уринен анализатор DIRUIH-500” Обособена позиция №7 – „Консумативи за затворена система за вземане на кръв” Обособена позиция №8- „Реактиви и консумативи за Biosen C_line” Обособена позиция №9 – „Кювети за MINDRAY BS 300” Обособена позиция №10 – „Хранителни среди и суплименти, готови разтвори на въглехидрати, спомагателни животински/биологични продукти, среди за типизиране на чревни бактерии, серуми за типизиране на салмонели ” Обособена позиция №11 – „Имунохроматографски тестове” Обособена позиция №12- „Латекс-аглутинационни тестове” Обособена позиция №13 – „Диагностични препарати I“ Обособена позиция №14- „Диагностични препарати II” Обособена позиция №15- „Антибиотични дискове” Обособена позиция №16- „Системи за идентификация API” Обособена позиция №17- „Диагностични тестове за урогенитални микоплазми” Обособена позиция №18- „Мануални стрипове за елайза ридер ТС-98” Обособена позиция №19- „Лабораторни консумативи” Обособена позиция №20 – „Медицински изделия за офталмология I” Обособена позиция №21 – „Медицински изделия за офталмология II” Обособена позиция №22 – „Медицински изделия за офталмология III” Обособена позиция №23 – „Медицински изделия за офталмология IV” Обособена позиция №24– „Медицински изделия за офталмология V” Обособена позиция №25 – „Медицински изделия за офталмология VI” Обособена позиция №26 – „Медицински изделия за офталмология VII” Обособена позиция №27 – „Медицински изделия за офталмология VIII” Обособена позиция №28 – „Медицински изделия за офталмология IX” Обособена позиция №29 – „Медицински изделия за офталмология X” Обособена позиция №30 – „Медицински изделия за офталмология XI” Обособена позиция №31 – „Медицински изделия за офталмология XII” Обособена позиция №32– „Медицински изделия за офталмология XIII” Обособена позиция №33– „Медицински изделия за офталмология XIV” Обособена позиция №34– „Медицински изделия за офталмология XV” Обособена позиция №35– „Медицински изделия за офталмология XVI” Обособена позиция №36– „Медицински изделия за офталмология XVII” Обособена позиция №37– „Медицински изделия за офталмология XVIII” Обособена позиция №38- “Рентгенови филми и консумативи за „Образна диагностика”” Обособена позиция №39 – “Дигитални рентгенови касети за „Образна диагностика””

Заповед на Управителя:

Zapoved za otkrivane na OP_02.09.2019

Решение публикувано в АОП:

Reshenie_09.09.2019

http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=932096

Обявление публикувано в АОП:

Obiavlenie_09.09.2019

http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F02_2014&id=932099

Документация:

Dokumentacia

Спецификации:

Specifikacii_lab.2019

Образци:

Obrazci

Технически предложения:

Techn.predlojenia

Ценови предложения:

Cenovi predlojenia

ЕЕДОП:

espd-request

Заповед за комисия:

Zapoved_komisia

Протокол №1:

Протокол №1

Протокол №2:

Протокол №2

СЪОБЩЕНИЕ:

След разглеждане на документите на участниците за съответствие с изискванията към личното състояние,  критериите за подбор, поставени от Възложителя и техническите предложения на представените оферти  относно възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: Периодична доставка на реактиви, консумативи и тестове за „Клинична лаборатория” и „Лаборатория по микробиология ”, медицински изделия –  интраокулярни лещи  и консумативи за „Очен сектор”,  рентгенови филми и консумативи за „Образна диагностика” и лекарствени средства и медицински изделия за „ДКЦ – І Добрич”ЕООД” по обособени озиции, Комисията насрочва заседание за отваряне на ценовите оферти на участниците на 01.11.2019 г. /петък/ от 11:00 часа в залата на четвъртия етаж, в сградата на „ДКЦ І-Добрич” EООД.

Председател на Комисията: адв. Зорница Михайлова

Протокол №3:

Протокол №3

Протокол №4:

Protokol №4

Доклад от работата на Комисията:

Doklad

Решение №РК-12-112:

Reshenie №РК-12-112_11.11.2019

Решение №РК-12-113:

Reshenie №РК-12-113_11.11.2019

Обявление за възложена поръчка:

Обявление за възл.поръчка лаб._2019

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=949587&mode=view

Договори:

Договор РД-145_Диасистемс

Договор РД-146-Ридаком

Договор РД-147_Бикомед

Д О Г О В О Р РД-148_Перфект Медика

Договор РД-149-БГ МЕД

Договор РД-150_КМИ

Договор_РД-151_Алфа Ориндж

Договор №РД-152_Медиклим

Договор РД-153_Елпак Лизинг

Договор РД-154_Елпак Лизинг

Договор РД-156_Елит Медикал