Нервни болести

nervni_bolestiНеврологията е наука, която се занимава с нормалните функции и болестните разстройства на нервната система. Дели се на обща и специална.

Общата изучава анатомичните и физиологични основи на нервните функции – рефлекси, сетивност и др., методите на тяхното изследване, разстройства, както и редица методи на изследване – електроенцефалография, доплерсонография, контрастно рентгеново изследване и пр.

Специалната неврология изучава заболяванията на централната, периферна и вегетативна нервната система – функционални /неврози/ и органични – мозъчни инсулти, моно- и полиневропатии, вестибулопатия, дискова херния, възпалителни заболявания и други.

nervni_bolesti2Здравни дейности гарантирани от бюджета на НЗОК и стойността, която заплаща съгласно чл.64а, ал.1,  т.1 и т. 2 от ЗЗО

Специализирани медицински дейности:

  • Първично посещение при  специалист
  • Вторично посещение  при  специалист
  • 89.13 Снемане на анамнеза и неврологичен статус
  • Z50.8 Обучение на болни с неврологични заболявания
  • 03.31 Диагностично-терапевтична лумбална пункция

Високоспециализирани медицински дейности:

  • 88.77 Доплерова сонография
  • 89.14 Електроенцефалография (ЕЕГ)
  • 93.08 Електромиография (ЕМГ)

 

Безплатно предоставяните медицински услуги по чл.82 от Закона за здравето,  и съгласно чл.64а, ал.1 т.3, от ЗЗО

Чл. 82. (1) Извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на българските граждани се предоставят медицински услуги, които са свързани със:
1. медицинска помощ при спешни състояния;
3. стационарна психиатрична помощ;
4. осигуряване на кръв и кръвни продукти;
5. трансплантация на органи, тъкани и клетки;
6. задължително лечение и/или задължителна изолация;
7. експертизи за степен на увреждания и трайна неработоспособност;
8. заплащане на лечение за заболявания по ред, определен от министъра на здравеопазването;
9. медицински транспорт по ред, определен от министъра на здравеопазването.
(2) Всеки български гражданин ползва:
1. ваксини за задължителни имунизации и реимунизации, ваксини по специални показания и при извънредни обстоятелства, специфични серуми, имуноглобулини и други биопродукти, свързани с профилактиката на заразните болести, както и техническите средства за прилагането им;
2. пълен обем от противоепидемични дейности;
3. достъп до здравни дейности, включени в национални, регионални и общински здравни програми.
(3) Децата до 16-годишна възраст имат право на медицинска помощ извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.
(4) Децата, настанени в лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, имат право на безплатни медико-социални грижи.
(5) Дейностите по ал. 1, 2, 3 и 4 се финансират от републиканския бюджет и от общинските бюджети и се ползват при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването.

 

СПЕЦИАЛИСТИ Нервни болести

Д-р Красимир Генов, договор с НЗОК

Д-р Иван Николов, договор с НЗОК