ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № ОП-2017-5 С ПРЕДМЕТ: „Доставки на лекарствени продукти, медицински изделия, дезинфектанти за ръце и кожа, за инструменти и за повърхности и санитарни нужди, и течни хранителни среди за нуждите на „ДКЦ I-Добрич” ООД със следните обособени позиции:ОП №1–Лекарствени продукти;ОП №2– Медицински изделия;ОП №3–Дезинфектанти за ръце и кожа;ОП №4– Дезинфектанти за инструменти;ОП №5–Дезинфектанти за повърхности и санитарни възли; ОП №6-Течни хранителни среди

Заповед на Управителя:

Заповед_04.12.2017

Документация и спецификации:

Документация

Спецификации

Образци за участие:

Образци

Техническо предложение-образец:

Technichesko predlojenie

Ценови оферти:

Ценови оферти

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП:

Инф. за обява на проф. на купувача

Заповед комисия:

Zapoved_komisia_12.12.2017

Заповед за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти:

Zapoved_udaljavane_12.12.2017

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти по публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП:

Info_udaljavane parvonach,srok

Протокол №1:

Protokol №1_12.12.2017

Протокол №2:

Protokol 2_18.12.2017

СЪОБЩЕНИЕ

Въз основа на Протокол №2 от 18.12.2017 г. от заседанието на комисията, назначена със Заповед № РК-12-083 от 12.12.2017 г. от управителя на „ДКЦ I-Добрич”ООД, от участниците бяха изискани на основание чл.72 ал.1 от ЗОП подробни писмени обосновки за начина на ценообразуване на оферираните от тях номенклатурни единици към обособена позиция №2, които участниците са представили в срок.

С оглед на това насрочвам заседание на комисията, назначена със Заповед № РК-12-083 от 12.12.2017 г. от управителя на „ДКЦ I-Добрич”ООД, на 09.01.2018 г. от 9:30 часа в заседателната зала на четвъртия етаж в сградата на „ДКЦ I-Добрич”ООД, на което ще пристъпи към определяне на изпълнител чрез публичен жребий на офертите с едни и същи най-ниски цени по номенклатурни единици от обособена позиция №2.

Съобщението за това да се публикува на профила на купувача и да се уведомят участниците.

 

Председател на комисията: адв. Зорница Михайлова

Протокол №3 от 09.01.2018 г.:

Протокол №3

 

СЪОБЩЕНИЕ 2

Въз основа на Протокол №3 от 09.01.2018 г. от заседанието на комисията, назначена със Заповед № РК-12-083 от 12.12.2017 г. от управителя на „ДКЦ I-Добрич”ООД, и получените писмени обосновки за начина на ценообразуване на оферираните от тях номенклатурни единици към обособена позиция №2 насрочвам заседание на комисията, назначена със Заповед № РК-12-083 от 12.12.2017 г. от управителя на „ДКЦ I-Добрич”ООД, на 12.01.2018 г. от 9:30 часа в заседателната зала на четвъртия етаж в сградата на „ДКЦ I-Добрич”ООД, на което ще пристъпи към определяне на изпълнител чрез публичен жребий на офертите с едни и същи най-ниски цени по номенклатурни единици от обособена позиция №2.

Съобщението за това да се публикува на профила на купувача и да се уведомят участниците.

 

Председател на комисията: адв. Зорница Михайлова

Протокол №4 от 10.01.2018 г.:

Протокол №4

Протокол №5 от 12.01.2018 г.:

Протокол №5_12.01.2018

Решение РК-12-06 от 17.01.2018 г.:

Решение РК-12-06_17.01.2018

Решение РК-12-07 от 17.01.2018 г.:

Решение РК-12-07_17.01.2018

Решение РК-12-11 от 30.01.2018 г.:

Решение_РК-12-11

Протокол №6 от 30.01.2018 г.:

Протокол №6_30.01.2018

Решение РК-12-12 от 31.01.2018 г.:

Решение_РК-12-12

Решение РК-12-13 от 31.01.2018 г.:

Решение_РК-12-13

Договори за изпълнение:

Договор РД-63_29.01.2018

Договор РД-64_29.01.2018

Договор РД-65_29.01.2018

Договор РД-66_01.02.2018_Б.Браун

Договор РД-67_01.02.2018_Б.Браун

Договор РД-68_01.02.2018_Б.Браун

Договор РД-69_07.02.2018

Договор_РД-70_07.02.2018

Решение РК-12-21 от 02.03.2018г.:

Решение_Рк-12-21_02.03.2018