ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА №ОП-2018-1 С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКО ОБOРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА „ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР I – ДОБРИЧ” ООД”

Заповед на Управителя за откриване на процедурата:

Заповед_РК-12-15_09.02.2018

Обява:

Обява

Документ по ESPD-BG:

ESPD-BG1

Образци – заявление за участие, технически предложения, ценови предложения, декларации, договори:

Документи_образци

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка:

Инфо.обява_мед.оборудване

Заповед за комисия:

Заповед комисия_РК-12-18_19.02.2018

Протокол №1:

Протокол_19.02.2018

Заповед за удължаване на срока за събиране на оферти:

Заповед_РК-12-19_19.02.2018

Информация за публикувана на профила на купувача обява за обществена поръчка за удължаване на срока за получаване на оферти:

Инфо.удълж.срок

Протокол №2:

Protokol 2_23.02.2018

Решение:

Reshenie_26.02.2018

Договори:

Договор_мед.оборудване_монитор

Договор мед.оборудване-трансдюсер