Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка №ОП-2017-1 с предмет: „Доставкa на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „Диагностично-консултативен център I-Добрич“ООД“

Заповед на Управителя:

Zapoved_26.04.2017

Документация и техническа спецификация:

Dokumentacia

Образци за участие:

obrazci-el.energia

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП:

Info_obiava v profil kupuvach

Заповед за назначаване на комисия:

Zapoved_komisia_05.05.2017

Протокол от работата на комисията:

Protokol_05.05.2017

Заповед за удължаване срока за събиране на оферти:

Zapoved_05.05.2017

Протокол 2 от работата на комисията:

Protokol_11.05.2017

СЪОБЩЕНИЕ:

След разглеждане на документите на участниците по чл. 39, ал .2 за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, както и на допълнително исканите документи съгласно чл.54, ал. 9 от ППЗОП към представените оферти по Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставкa на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „Диагностично-консултативен център I-Добрич“ООД, комисията насрочва заседание за разглеждане на техническите предложения и отваряне ценовите оферти на участниците на 22.05.2017 г. от 10:00 часа в залата на четвъртия етаж, в сградата на „ДКЦ І-Добрич”ООД.

Протокол 3 от работата на комисията:

Protokol_22.05.2017

Решение на Управителя:

Reshenie_Pk-06-242

Reshenie_06-277_07.06.2017

Reshenie_PK-06-298_16.06.2017