СЪОБЩЕНИЕ

След разглеждане на документите на участниците по чл.39, ал.2 за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, както и техническите предложения на представените оферти по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставки на лекарствени продукти, медицински изделия и дезинфектанти за ръце и кожа, за инструменти и за повърхности и сервизни помещения за нуждите на „ДКЦ I-Добрич” ООД по обособени позиции, комисията насрочва заседание за отваряне на ценовите оферти на участниците на 28.09.2016 г. от 13:00 часа в залата на четвърти етаж, в сградата на „ДКЦ І-Добрич”ООД.