ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание №ОП-2017-2 с предмет:„Периодична доставка на реактиви, консумативи и тестове за „Клинична лаборатория” и „Лаборатория по микробиология ”, медицински изделия – интраокулярни лещи и консумативи за „Очен сектор” и рентгенови филми и консумативи за „Образна диагностика” на „ДКЦ – І Добрич”ООД със следните обособени позиции: Обособена позиция №1 – „Реактиви и консумативи за имунологичен анализатор AIA-600 II” Обособена позиция №2 – „Реактиви и консумативи за електролитен анализатор ProLYTE” Обособена позиция №3 – „Реактиви и консумативи за MINDRAY BS 300” Обособена позиция №4 – „Реактиви и консумативи за SYSMEX-KX 21 N” Обособена позиция №5 – „Реактиви и консумативи за Start 4” Обособена позиция №6- „ Сухи тестове за уринен анализатор DIRUIH-500” Обособена позиция №7- „Консумативи за затворена система за вземане на кръв” Обособена позиция №8- „Реактиви и консумативи за Biosen C_line” Обособена позиция №9 – „Кювети за MINDRAY BS 300” Обособена позиция №10- „Кръвни продукти” Обособена позиция №11- „Диагностични серуми I- Грубер-метод: аглутинация на предметно стъкло” Обособена позиция №12- „Диагностични реактиви” Обособена позиция №13- „Диагностични тестове- Метод- имунохроматография“ Обособена позиция №14- „Имунохроматографски тестове” Обособена позиция №15- „Латекс-аглутинационни тестове II” Обособена позиция №16- „Диагностични препарати I” Обособена позиция №17- „Диагностични препарати II” Обособена позиция №18- „Антибиотични дискове” Обособена позиция №19- „Сухи хранителни среди” Обособена позиция №20- „Течни хранителни среди” Обособена позиция №21- „Готови хранителни среди- петри I” Обособена позиция №22- „Готови хранителни среди- петри II” Обособена позиция №23 –“Багрила I” Обособена позиция №24 – „Система за идентификация” Обособена позиция №25- „Стандарти” Обособена позиция №26- „Мануални стрипове за елайза ридер EL-301” Обособена позиция №27- „Експресни тестове- Имунохроматографски метод” Обособена позиция №28- „Бързи тестове касети (One step tests) – Имунохроматографски метод” Обособена позиция №29 – „Медицински изделия за офталмология I” Обособена позиция №30 – „Медицински изделия за офталмология II” Обособена позиция №31 – „Медицински изделия за офталмология III” Обособена позиция №32 – „Медицински изделия за офталмология IV” Обособена позиция №33– „Медицински изделия за офталмология V” Обособена позиция №34 – „Медицински изделия за офталмология VI” Обособена позиция №35 – „Медицински изделия за офталмология VII” Обособена позиция №36 – „Медицински изделия за офталмология VIII” Обособена позиция №37 – „Медицински изделия за офталмология IX” Обособена позиция №38 – „Медицински изделия за офталмология X” Обособена позиция №39- рентгенови филми и консумативи за „Образна диагностика” Обособена позиция №40 – дигитални рентгенови касети за „Образна диагностика”

Заповед на Управителя:

Zapoved_PK-12-033_30.06.2017

Решение:

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=794079&newver=2

Обявление:

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=794070&mode=view

Документация:

Dokumentacia

Технически спецификации:

Specifikacii

Образци за участие:

Obrazci

Cenovi predlogenia

Протокол №1:
Protokol_25.07.2017

Протокол №2:

Protokol_10.08.2017

СЪОБЩЕНИЕ:

След разглеждане на документите на участниците по чл. 39, ал .2 за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, техническите предложения на представените оферти и допълнително предоставените документи относно възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Периодична доставка на реактиви, консумативи и тестове за „Клинична лаборатория” и „Лаборатория по микробиология ”, медицински изделия –  интраокулярни лещи  и консумативи за „Очен сектор”  и рентгенови филми и консумативи за „Образна диагностика” на „ДКЦ – І Добрич”ООД по обособени позиции”, Комисията насрочва заседание за отваряне на ценовите оферти на участниците на 15.08.2017 г. от 10:00 часа в залата на четвъртия етаж, в сградата на „ДКЦ І-Добрич”ООД.

Протокол №3:

Protokol_15.08.2017

Протокол №4:

Protokol_29.08.2017

Решение №РК-06-431:

Reshenie_431

Решение №РК-06-432:

Reshenie_432

Протокол №5:

Protokol_30.08.2017

Решение №РК-06-435:

Reshenie_PK-06-435

Обявление за частично не възлагане на поръчка:

Obiavlenie za nevazl. ob.poz.

Договори за възлагане на обществена поръчка:

Dogovor_BG MED

Dogovor_Bikomed

Dogovor_CMI

Dogovor_Diasystems

Dogovor_ElitMedikal

Dogovor_Elpak

Dogovor_InterBusiness

Dogovor_MedikalImaging

Dogovor_MTE

Dogovor_PerfektMedika

Dogovor_Ridakom

Dogovor_SopharmaTrading

Обявление за възлагане на поръчка:

Obiavlenie vazl.porachka_skl.dog.

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=809560&mode=view

Обявление за приключени договори по обществена поръчка:

Договор РД-44 от 28.09.2017 г. БГ Мед ЕООД

Договор РД-45 от 28.09.2017 г. Бикомед ООД

Договор РД-46 от 28.09.2017 г. Диасистемс ЕООД

Договор РД-47 от 28.09.2017 г Елит Медикал ООД,

Договор РД-49 от 28.09.2017 г. Интер Бизнес 91 ЕООД

Договор РД-54 от 29.09.2017 г. Контакт Медикъл Интернешъмъл ООД

Договор РД-55 от 28.09.2017 г. Медикал Имидж ООД

Договор РД-50 от 28.09.2017 г. Медицинска Техника Инженеринг ООД

Договор РД-53 от 28.09.2017 г. Перфект Медика ООД

Договор РД-51 от 28.09.2017 г. Ридаком ЕООД

Договор РД-48 от 28.09.2017 г. Елпак Лизинг ЕООД